โลกสีเขียวจะยังมีให้เห็นถึงคนรุ่นหลังไหม? หลายคนคงตั้งคำถามนี้อยู่ในใจ แต่ทราบไหมว่า มหาวิทยาลัย และเด็กรุ่นใหม่เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีหัวใจสีเขียวกันมานานแล้วนะ เพราะได้รับความร่วมมือในการบ่มเพาะจากสถาบันการศึกษาให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของ 5 สถาบันการศึกษาของไทย

CHULA zero waste”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นโครงการ CHULA zero waste มาตั้งแต่ปี 2560 มาปีนี้ จุฬาฯ ยังคงมุ่งมั่นสานตัวโครงการนี้ต่อไป เริ่มต้นจากขอความร่วมมือให้ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่การเรียนการสอนของจุฬาฯ ได้แก่ ร้านสหกรณ์จุฬาฯ และบูธ 7-11 งดแจกถุงพลาสติกฟรี เปลี่ยนเป็นการเก็บเงินค่าถุง 2 บาท ผลที่ได้ คือ จุฬาฯ สามารถลดถุงพลาสติกได้กว่า 88% คิดเป็นปริมาณถุงที่ลดได้รวมกว่า 3 ล้านใบในเวลา 2 ปี นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีการพัฒนาแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (zero-waste cup) แจกให้กับร้านค้าในมหาวิทยาลัย และยังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า หรือถุงที่นำกลับมาใช้ได้อีก และพกขวดน้ำดื่มมาเองเพื่อลดการใช้หลอดและแก้วพลาสติก

มหิดล Eco University

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีโปรเจ็คมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ Eco University : Healthy and Happy Workplace โดยมีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ปี 2008-2011 โดยมีโครงการ Green Campus และตั้งแต่ปี 2012-2018 มีโครงการ Eco University ซึ่งเป็นการพัฒนาผังของมหาวิทยาลัยให้เป็น “เมืองมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ” ด้วย 5 แนวคิดคือ

1.พัฒนาระบบภูมิทัศน์ เป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศของพื้นที่แต่ละส่วนให้มีสภาพเป็นธรรมชาติ และนำพื้นที่ว่างมาใช้ประโยชน์

2.พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เด่นๆ คือการรักษาพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 70% ของพื้นที่มหาวิทยาลัย

3.พัฒนาระบบการสัญจร เน้นบริการรถขนส่งสาธารณะและการสัญจรในมหาวิทยาลัยด้วยการเดินและขี่จักรยาน ทำให้เกิด Green Lifestyle จากการมีพื้นที่ใหม่ ๆ ทำให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ถนนคนเดิน ที่เพิ่มสีสันและความหลากหลายให้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

4.ควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ เช่น จัดตั้งธนาคารขยะ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากกิ่งไม้

5.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ควบคุมระบบการวางผังอาคารและสิ่งก่อสร้างโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การเกิดอาคาร และการออกแบบอาคาร เช่น รูปผังอาคาร ความสูง และระยะถอยร่นของอาคาร

Sources : https://www.mahidol.ac.th/sustainable/pdf/concept-overall.pdf

เกษตรศาสตร์ Green & Eco University

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการ KU Go Green โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากการใช้น้ำมันเป็นยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน (Green & Eco University) โดยนำรถไฟฟ้า E-Shuttle รุ่น SEV23 ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน ขับเคลื่อนด้วยพัลงงานไฟฟ้า 100% จากแบตเตอรี มาอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยฯ เป็นการลดใช้น้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นับเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน (Green & Eco University)

Sources:

https://www.posttoday.com/pr/577408

SUT Say No Plastic

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโครงการ “SUT Say No Plastic” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย พบว่าสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้คิดเป็นร้อยละ 94 ต่อเดือน ดำเนินการด้วย 6 มาตรการ ร่วมกับร้านค้าผู้ประกอบภายในมหาวิทยาลัย คือ

1.งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้นของร้อน

2.งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)

  1. งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุงแบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง

4.งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษ

5.ลดการใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้ม หากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน

6.ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

Sources;

http://green.sut.ac.th/green/2017/?p=783

http://koratdaily.com/blog.php?id=7985

นเรศวร ประกาศสงครามขยะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มีโครงการ Zero Waste ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยปลอดขยะ และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และยังมีโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ไม่เป็นมลพิษต่อพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน และไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับนโยบาย Zero Waste ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ปราศจากขยะ ผ่านโครงการที่ชื่อว่า  “คัดแยกขยะ”  คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทิ้งให้ถูกที่ ถูกถัง เนื่องจากปัจจุบันขยะของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการคัดแยกขยะ ให้นำไปรีไซเคิลหรือจำหน่ายได้ โดยมีถังแยกขยะวางตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการส่งเสริมให้นิสิต และประชาคมร่วมกันคัดแยกขยะ ก่อนการนำขยะไปรีไซเคิล  ส่วนขยะที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่เป็นเศษอาหาร ก็จะแยกทำเป็นปุ๋ยหมัก นั่นเอง

Sources:

https://www.nu.ac.th/?p=12475

การช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโครงการในมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่เราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง ด้วยเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก การพกขวดน้ำ หรือกล่องข้าวไปเอง เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน แล้วขยายไปยังส่วนรวม ช่วยกันแบบนี้ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน