มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 แต่เดิมเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นจึงได้ยกฐานะขึ้นมาเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร” นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน

คณะที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : เกษตรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ / การจัดการทรัพยากรดิน / เทคโนโลยีชีวภาพ / พืชสวน / อารักขาพืช / อุตสากรรมเกษตร

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต : ทันตแพทยแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต : นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์และระบบสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ แห่ง มน.

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : พยาบาลศาสตร์ / International Programme in Nursing Science

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต : บริบาลเภสัชกรรม

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : ดุริยางคศาสตร์ไทย / ดุริยางคศาสตร์สากล / นาฏศิลป์ไทย / พม่าศึกษา / ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาไทย / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ

รู้จักกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดพิษณุโลก

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ แห่ง มน.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : การจัดการธุรกิจ / การประชาสัมพันธ์ / การสื่อสารมวลชน / สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร / การท่องเที่ยว / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : การบัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต : เศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ แห่ง มน.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ / เคมี / ชีววิทยา / ฟิสิกส์ / ระบบสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์  /สถิติ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่ง มน.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : จุลชีววิทยา / วิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรคู่ขนาน) : วิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : ศึกษาศาสตร์-ศิลป์ / เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา / ศึกษาศาสตร์-วิทย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต : สถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่ง มน.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : การออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะสหเวชศาสตร์ แห่ง มน.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : เทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก / รังสีเทคนิค

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : จิตวิทยา / ประวัติศาสตร์ / พัฒนาสังคม / รัฐศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

Bachelor of laws / Bachelor of Business Administration / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการท่องเที่ยว

วิทยาลัยพลังงานทดแทน แห่ง มน.

บัณฑิตวิทยาลัย