โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวี่วัน ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้รับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ มหาวิทยาลัยไทย ก็พัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกเช่นกันด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในโลกดิจิตอลได้อย่างรู้เท่าทัน และนี่คือ 3 สาขาวิขาใหม่ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย ที่เป็นน้องใหม่ของวงการศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยไทย ที่เปิด 3 สาขาวิขาใหม่

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3 สาขาวิชาเปิดโลกใน 3 มหาวิทยาลัยไทย

นวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับระบบการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ในการสร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคตให้ตรงความต้องการของโลกอุตสาหกรรมและสังคม ให้มีความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลกที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สุขได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นมา โดยเปิดกว่้างให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาตามความต้องการภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ นอกจากนี้ยังเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในโครงการ มีเวิร์กช็อปกับต่างชาติ การดูงาน และโครงการวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter-bascii-chula.com/

3 สาขาวิชาเปิดโลกใน 3 มหาวิทยาลัยไทย

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Global Study Social Entrepreneur GSSE เป็นการมองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโดยใช้หลัก Disciplinary เป็นการนำวิชาของคณะต่างๆมารวมกันเป็นศาสตร์ๆหนึ่ง โดยเริ่มจากการเรียนรู้สังคมในระดับชุมชน รวมทั้งการเข้าใจปัญหาสังคมและบริบทโลกในระดับนานาชาติ โดยมีการนำความรู้ด้านธุรกิจมาเสริม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดที่ดี การฝึก Active Listening การจัดลำดับความคิด พัฒนา Emotional Intelligence โดยมีคณาจารย์ครึ่งหนึ่งจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sgs.tu.ac.th

3 สาขาวิชาเปิดโลกใน 3 มหาวิทยาลัยไทย

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การสอนตามแนวหลักสูตรไฮสโคป (High Scope) ผ่านการปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยทีี่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) โดยได้แนวคิดเรื่องการเรียนรู้แบบไฮสโคปจากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์เจมส์ เจ เฮ็คแมน ว่านอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูงกว่าเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ ให้ประโยชน์มากถึง 7 เท่าของต้นทุน และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างบัณทิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th