นิวซีแลนด์ ประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 4.3 ล้านคน ประกอบด้วย 3 เกาะหลัก คือ North Island, South Island และ Stewart Island นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยเพียง 8 แห่ง และทุกแห่งเป็นของรัฐบาล จากจำนวนดังกล่าว มีมหาวิทยาลัย 4 แห่งของนิวซีแลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP 4 ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

University of Auckland

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1883 ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของเกาะเหนือที่คึกคักมากที่สุดใน นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำด้านงานวิจัยของประเทศนิวซีแลนด์ มีวิชาหลากหลายให้เลือก เช่น สาขา Bachelor of Optometry (จักษุศาสตร์) หรือ Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) (แพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์) เป็นมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์ที่ติด TOP 200 ของการจัดอันดับของ Times Higher Education ปี 2018

University of Otago

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1869 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเกาะใต้ ที่เมือง Dunedin มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงทางสาขาวิชาแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ และมีสาขาหลากหลายให้เลือกสรร จึงมีนักเรียนนิวซีแลนด์และนักเรียนจากทั่วโลกมาเรียนที่นี่ โดยเฉพาะนักเรียนจากสหรัฐอเมริกาที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด มหาวิทยาลัยเปิดสอนภายใต้ 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

Victoria University of Wellington

ก่อตั้งปี ค.ศ.1897 ที่กรุง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Kelburn วิทยาเขต Pipitea และวิทยาเขต Kaori หลักสูตรที่เด่นๆ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ Architecture & Design (สถาปัตยกรรม) กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

University of Canterbury

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1873 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 2 ของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง Christchurch เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมาก และได้รับการจัดอันดับโดย QS World Univrsity Rankings ว่าสาขา Engineering & Technology ของมหาวิทยาลัยติดอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก ส่วนสาขาอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วนศาสตร์, การค้า, ศิลปศาสตร์, สังคมสงเคราะห์, ดนตรี และกฎหมาย เป็นต้น

Powered by HELLO! Education