แคนาดา แม้จะอยู่ใกล้กับสหรัฐอเมริกาในเชิงภูมิศาสตร์ แต่แคนาดากลับมีมหาวิทยาลัยเพียง 3 แห่งที่ติดอันดับ TOP 50 ของโลก นั่นคือ University of Toronto, University of British Columbia และ McGill University นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง

TOP 3 มหาวิทยาลัยใน แคนาดา มาตรฐานระดับโลก

University of Toronto

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1827 ในชื่อ King’s College ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของแคนาดา ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ หนึ่งของแคนาดา และอันดับ 22 ของโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนี้ยังโดดเด่นในระดับ TOP 30 ในทุกสาขาวิชาที่มีการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ

TOP 3 มหาวิทยาลัยใน แคนาดา มาตรฐานระดับโลก

University of British Columbia

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver แนวคิดในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1890 แต่การเรียนการสอนเริ่มต้นจริงจังในปี ค.ศ.1915 มหาวิทยาลัยนี้ติดอันดับที่ 34 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สาขาวิชาหลักที่โดดเด่นได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาการแพทย์

TOP 3 มหาวิทยาลัยใน แคนาดา มาตรฐานระดับโลก

McGill University

ตั้งอยู่ในเมือง Montreal รัฐ Quebec ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1821 มหาวิทยาลัยนี้ติดอันดับ TOP 30 ของโลกใน 3 สาขาคือ สาขาการแพทย์, สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Powered by HELLO! Education