นิวซีแลนด์ ดินแดนเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม อีกจุดหมายปลายทางของนักเรียนไทยแถมยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ผู้ปกครองนิยมส่งเด็กไปเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น มีให้เลือกทั้งโรงเรียนประจำ หรือโฮมสเตย์ ชายล้วน หญิงล้วน และสหศึกษา

การเรียนมัธยม นักเรียนสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบได้เป็นรายวิชา มีตารางวางแผนการเรียนของทั้งปีซึ่งจะได้รับแจกในคาบแรกของทุกวิชา เพื่อให้นักเรียนวางแผนและจัดตารางการทบทวนบทเรียนได้อย่างเต็มที่ และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนการสอน เน้นการให้อิสระกับนักเรียนในการพูดและแสดงความคิดเห็น

ใครๆ ก็ไปเรียนนิวซีแลนด์

 • ระบบการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับโลก
 • ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ เหมาะสมกับการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนปรับตัวค่อนข้างง่าย
 • เป็นเมืองที่สงบ ปลอดภัย ธรรมชาติสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
 • ค่าครองชีพไม่แพงมาก

ทุกปีนักเรียน Year 11 – 13 (เทียบเท่ากับมัธยมปลายของไทย) ต้องมีการสอบวัดผลระดับประเทศ (NZQA) ซึ่งคะแนนที่ได้จะนำไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพในอนาคต

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์จะต้องทดสอบความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะยอมรับผลสอบแตกต่างกันไป เช่น IELTS, ESOL (English for Speakers of Other Languages) , TOEFL โดยอาจเลือกเรียนหลักสูตรวิชาพื้นฐานก่อน เพื่อจะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลควรรู้

สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ จำนวนประชากร ตลอดจนระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ นั้นแตกต่างกันไป จึงควรทราบข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อเป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียน

สภาพทางภูมิศาสตร์

มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะเหนือ มีโอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุด และเป็นที่ตั้งของเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศ ส่วนเกาะใต้ มีเมืองไครสต์เซิร์ช เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะ ทั้งสองเกาะนี้คั่นกลางด้วยช่องแคบคุก

สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่น ประกอบด้วย 4 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เดือนธันวาคมกุมภาพันธ์ (เกาะเหนือ 16 – 25°C เกาะใต้ 13 – 22°C)
 • ฤดูใบไม้ร่วง เดือนมีนาคมพฤษภาคม (เกาะเหนือ 13 – 19°C เกาะใต้ 7 – 17°C)
 • ฤดูหนาว เดือนมิถุนายนสิงหาคม (เกาะเหนือ 8 – 13°C เกาะใต้ 2 – 10°C)
 • ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายนพฤศจิกายน (เกาะเหนือ 11 – 17°C เกาะใต้ 7 – 17°C)

ประชากร

นิวซีแลนด์มีประชากร 4.7 ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากชาวอังกฤษ ประชากร 3 ใน 4 อยู่ในเกาะเหนือ ใน 7 เมืองใหญ่ คือ Auckland, Wellington, Christchurch, Dunedin, Hamilton, Palmerston North และ Tauranga

เวลา

เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ทั่วทั้งประเทศจะปรับเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง เป็นเร็วกว่า 6 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีแม่แบบคือระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (STANDARD 1) เมื่ออายุ 5 ปี จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาตอนปลายเมื่ออายุ 11 ปี (FORM 2) โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งสามารถรับนักเรียนจนกระทั่งอายุ 12 ปี และเข้าต่อระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 13 – 17 หรือ 18 ปี

ระดับมัธยมศึกษา

นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมอยู่กว่า 400 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนมีน้อย เริ่มตั้งแต่ FORM 3 หรือ YEAR 9 นักเรียนอายุประมาณ 13 ปี ส่วนใหญ่หลักสูตรและมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะเหมือนกันทั้งประเทศ เพราะทุกโรงเรียนต่างใช้ระบบ National Qualifications ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ระบบการศึกษาระดับมัธยมของนิวซีแลนด์แตกต่างจากประเทศอื่น รวมถึงประเทศไทยเล็กน้อย คือ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 7 ปี (มัธยมต้น 2 ปี และมัธยมปลาย 5 ปี)

มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยรัฐกระจายอยู่ทั้งเกาะเหนือ เกาะใต้ ทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย โดยทุกแห่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพการเรียนการสอนในระดับสูง เน้นวิชาการเข้มแข็ง ในสภาพแวดล้อมที่สงบ เรียบร้อย และปลอดภัย

 • ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 3 ปี สำหรับหลักสูตร Honours 4 ปี หลักสูตร Double degrees 5 – 6 ปี Conjoint degrees 4 ปี แต่หากเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จะใช้ระยะเวลาเรียน 4 – 6 ปี
 • ปริญญาโท หลักสูตร 1-2 ปี (2 ปีสำหรับหลักสูตรปกติ 1 ปีสำหรับหลักสูตร Honoursหรือสาขาใกล้เคียง) ตามระบบเดิมจะเป็นการทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบการรายงาน หรือทำรายงานและวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ปริญญาเอก ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ในการเรียนและทำวิจัย นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่า

วีซ่านักเรียน

นักเรียนที่จะศึกษาต่อในประเทศ นิวซีแลนด์ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน สามารถขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Visitor Visa) ได้ กรณีหลักสูตรเกินกว่า 3 เดือน จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน (Student visa or permit) เพื่อเข้าประเทศ โดยสถาบันการศึกษาและหลักสูตร จะต้องได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 • หนังสือตอบรับเข้าเรียน (Offer of Place for Oversea Student) ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่ม และวันสิ้นสุดการเรียน ใบเสร็จรับเงิน ค่าเล่าเรียน และหนังสือรับรองเรื่องที่พักระหว่างศึกษาในนิวซีแลนด์ (เอกสารตัวจริง)
 • หนังสือเดินทาง (พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 1 ชุด) และรูปถ่ายขนาด 1 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ 1 รูป
 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อย (แบบฟอร์มรับได้จากสถานทูต หรือดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nz)
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงินที่ลงนามรับรอง โดยผู้รับรองและธนาคารที่ผู้รับรองมีบัญชีเงินฝากอยู่ (ใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น)
 • ใบแจ้งผลการเรียน และการเข้าเรียนจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • ค่าวีซ่า 5,200 บาท (ค่าวีซ่าไม่คืนไม่ว่าในกรณีใด ทั้งสิ้น)
 • หากไปเรียนหลักสูตรไม่ถึง 1 ปี ต้องแสดงตั๋วเดินทางไปกลับ หรือใบเสร็จ หรือหนังสือยืนยันจากสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว ว่านักเรียนได้ชำระเงินค่าตั๋วเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณีนักเรียนที่เคยเรียนในนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี และกำลังจะเรียนเป็นปีที่ 3 ต้องผ่านการตรวจโรค และหากอายุเกิน 17 ปี ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักเรียนระดับมัธยมที่เริ่มเรียนปีแรกและปีที่ 2 ยังไม่ต้องตรวจโรคและสอบประวัติ ยกเว้นนักเรียนที่จะไปเรียนในระดับปริญญา หลักสูตรเกินกว่า 2 ปี (แบบฟอร์มตรวจโรค และหรือจดหมายนำถึงกรมตำรวจ ขอรับได้จากสถานทูต)
 • หลังจากจัดเตรียมเอกสารต่าง เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ New Zealand Visa Application Centre อีเมล  ttsbangkoknz@ttsvisas.com โทร 02 -236 -7138

ค่าเล่าเรียน

 • สถาบันสอนภาษา ประมาณ 7,500 – 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 250,000 บาทต่อปี
 • ระดับปริญญาตรี ประมาณ 500,000 – 1,112,500 บาทต่อปี
 • ระดับปริญญาโท ประมาณ 650,000 – 1,100,000 บาทต่อปี
 • ระดับปริญญาเอก ประมาณ 750,000 บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายการเรียนต่อ (ระดับอุดมศึกษา) ประมาณปีละ 827,000 บาท (รวมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ)

Powered by HELLO! Education