เพราะ อิตาลี เต็มไปด้วย ความมีเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะชิ้นสำคัญระดับโลก วัฒนธรรมต่างๆ น่าเรียนรู้ แถมอาหารอิตาเลียนยังถูกปากคนไทย อีกด้านหนึ่งดินแดนรองเท้าบูตแห่งนี้จัดว่ามีความเจริญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มีคุณภาพสูง เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา สาขาที่มีชื่อเสียง เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ

ใครๆ ก็ไปเรียนอิตาลี

 • ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ และร่วมสมัยที่รอการสัมผัส
 • มีความเจริญด้านการศึกษาสูง
 • สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมรวมอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ
 • เสน่ห์ของอิตาลีดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักเรียนให้เข้าไปสัมผัส

ข้อมูลควรรู้

สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ จำนวนประชากร ตลอดจนระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ นั้นแตกต่างกันไป จึงควรทราบข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อเป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียน

สภาพทางภูมิศาสตร์

ตั้งอยู่ตอนใต้ของทวีปยุโรป เป็นคาบสมุทรยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต ทิศเหนือติดสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย ทิศใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลไอโอเนียน ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศสและทะเลไทเรเนียน ทิศตะวันออกติดทะเลอาเดรียติก

สภาพภูมิอากาศ

เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน คือ มีอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง และมีฝนตกตลอดทั้งปี พื้นที่ทางตอนเหนือจะค่อนข้างแปรปรวน ฤดูหนาวหนาวมาก ส่วนฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนชื้นและร้อนมาก ตอนกลางของประเทศอากาศอบอุ่น มีความแตกต่างกันเล็กน้อยของอุณหภูมิระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน ส่วนทางตอนใต้และเกาะต่างๆ ฤดูหนาวจะไม่หนาวมาก ขณะที่ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงอากาศคล้ายคลึงกับฤดูร้อนของภูมิภาคอื่นๆ

ประเทศอิตาลีมีฤดู 4 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูหนาว (ธันวาคมกุมภาพันธ์) อุณหภูมิประมาณ 2 – 12°C
 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคมพฤษภาคม) อุณหภูมิประมาณ 6 – 22°C
 • ฤดูร้อน (มิถุนายนสิงหาคม) อุณหภูมิประมาณ 20 – 30°C
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายนพฤศจิกายน) อุณหภูมิประมาณ 9 – 19°C

ประชากร

60 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 ของสหภาพยุโรป

เวลา

เวลาที่อิตาลีช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 6 ชั่วโมงในเวลามาตรฐาน และ 5 ชั่วโมงในฤดูร้อน

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 6 – 15 ปี ชั้นประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 5 ปี ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาเรียน 3 ปี รวมระยะเวลา 8 ปี

จากนั้นเลือกเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 ทางเลือก ได้แก่ มัธยมปลายสายอาชีพ 3 ปี และโรงเรียนมัธยมสายสามัญ 5 ปี

สำหรับระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี (Diploma Universitario) ใช้เวลา 3 ปี หลักสูตรปริญญาโท (Laurea Speciallatica)

ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียน 6 ปี หลักสูตรสูงกว่าปริญญาโท (Laurea Specializzazion) และหลักสูตรปริญญาเอก (Dottorato di Ricerca) ต้องเรียน 2 – 5 ปี แล้วแต่สาขาที่เลือกเรียน

คุณสมบัติทางภาษา

นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาอิตาเลียนดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาอิตาเลียนทั้งหมด มีโรงเรียนสอนภาษาเอกชนตามเมืองใหญ่ แต่นักเรียนจะต้องจ่ายค่าเรียนสูงมาก ทางที่ดีควรเรียนในสถาบันสอนภาษาอิตาเลียน เรียกว่า “Societa Dante Alighieri” ซึ่งบางแห่งเปิดสอนภาษาอิตาเลียนฟรี เช่น ในองค์กรศาสนา (Caritas) ซึ่งสอนภาษาทุกระดับ และแจกอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือฟรีให้ด้วย

หากคิดว่าพร้อมแล้ว นักศึกษาจะต้องสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า เพื่อวัดความรู้ภาษาอิตาเลียนในเชิงวิชาการ ซึ่งจะต้องมีความรู้ในระดับ Intermediate หรือ Linguaviva ระดับ 6 หรือเทียบเท่า

วีซ่านักเรียน

นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่ออิตาลี หากเรียนไม่เกิน 3 เดือนจะต้องขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเกิน 3 เดือนขึ้นไป ต้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน 

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้วทั่วไป พื้นหลังขาวเท่านั้น 1 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งถ้าใครไปเรียนนาน เช่น เกินปี สามารถซื้อตั๋วขาเดียวได้ โดยถ้าตั๋วนั้นไปลงประเทศอื่นในเขตเชงเก้นก่อนเข้าอิตาลีต้องระบุให้ชัดในใบสมัคร ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหา (วีซ่าจะออกเป็น Italy+Schengen State)
 • หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ที่มีรายละเอียดของระยะเวลาเรียน ที่พัก ประกันต่างๆ
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน การเป็นนักศึกษา การลาเรียน ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต 1 ชุด ถ้ามีวีซ่าเชงเก้น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ให้ถ่ายสำเนาแนบไปด้วย ถ้าอยู่ในเล่มเก่าให้ถ่ายหน้าแรกไปด้วย และควรพกไปด้วย
 • ค่าธรรมเนียมประมาณ 2,280 บาท สายด่วนของศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ โทร.02-118-7001

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ค่าเล่าเรียนของอิตาลีถือว่าถูกกว่ามาก โดยคิดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติเท่ากับนักศึกษาอิตาเลียน

ค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษา หรือประกาศนียบัตร ตกอยู่ที่ปีละประมาณ 500,000 บาท ส่วนค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางก็ไม่แพง เริ่มตั้งแต่ 660,000 ต่อปีขึ้นไป

Powered by HELLO! Education