เมื่อพูดถึงเรื่องของสถาบัน หากในไทยมี สถาบันเก่าแก่ อย่างจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ในระดับโลกก็ย่อมมีสถาบันที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความขลังกับความเป็นมาที่มีมาอย่างช้านาน รวมไปถึงคุณภาพของระบบการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับโลก

แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง Ivy League ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ 8 แห่ง (บางทีก็มีคนขนานนามว่า Ancient Eight) ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

  • Brown University
  • Columbia University
  • Cornell University
  • Dartmouth College
  • Harvard University
  • Princeton University
  • The University of Pennsylvania
  • Yale University

ชื่อ Ivy League แต่เดิมนั้นใช้เรียกการประชุมว่าด้วยกีฬาของทีมกีฬาสถาบันทั้งแปดแห่งดังกล่าว ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1954 นอกจากความเป็นเลิศด้านกีฬาแล้ว Ivy League ยังมีความหมายโดยนัยที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันถึงความเป็นเลิศด้านการศึกษา ความเข้มงวดในการรับนักศึกษาเข้าเรียน และความเป็นสังคมชั้นสูงของสถาบัน

ชื่อ Ivy League นั้นมีที่มาจากเถาไม้เลื้อยที่นิยมปลูกคลุมผนังด้านนอกของตึกเรียนอันเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่ง ใบของเถาไอวี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมของกลุ่มสถาบันดังกล่าว

ความพิเศษที่เป็นลักษณะร่วมอื่นๆ ของ Ivy League ก็คือ ทั้งแปดสถาบันติดอันดับ TOP 20 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอเมริกา ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้เลือกเข้าเรียนมากที่สุดในอเมริกาและในโลกอีกด้วย ทั้งแปดแห่งยังมีเงินกองทุนจำนวนมหาศาล (ตัวอย่างเช่น Brown University มีเงินกองทุนจำนวน 2,200 ล้านดอลลาร์ และ 32,000 ล้านดอลลาร์สำหรับ Harvard University)

นอกจากนี้ ทั้งแปดแห่งยังรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนค่อนข้างสูง เช่น Yale University มีสถิติผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีเพียง 7% จากผู้สมัครกว่า 20,000 คน หรือ University of Pennsylvania ตอบรับเพียง 10% จากผู้สมัครจำนวนกว่า 31,000 คน

แต่ละแห่งมีรายละเอียดเฉพาะตัว ดังนี้

Brown University

ก่อตั้งปี ค.ศ.1764 ตั้งอยู่ในเมือง Providence รัฐ Rhode Island ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในกลุ่มที่เปิดรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา จากผลสำรวจของ Princeton Review ซึ่งเป็นบริษัทแนะแนวศึกษาต่อในอเมริกาพบว่านักศึกษาที่นี่มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น สาขาที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

Columbia University

ก่อตั้งปี ค.ศ.1754 มีชื่อเต็มว่า Columbia University in the city of New York เนื่องจากตั้งอยู่ใน New York City รัฐ New York ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐนี้และเก่าแก่เป็นอันดับ 5 ของอเมริกา สาขาที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ได้แก่ ศิลปะ สื่อสารมวลชน นิติศาสตร์ สาธารณสุข และวิศวกรรมศาสตร์

McGraw Tower, Uris Library and Ho Plaza in fall, shot from Barnes Hall.

Cornell University

ก่อตั้งปี ค.ศ.1865 ตั้งอยู่ที่เมือง Ithaca รัฐ New York จากการจัดอันดับประจำปีล่าสุดคือ 2012-2013 ของ Times Higher Education ซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ของอังกฤษที่ตีพิมพ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้ชื่อว่าเป็นนิตยสารที่ตีพิมพ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพบว่า Cornell University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 18 ของโลก และอยู่ใน TOP 20 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อันดับ 18) ด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (อันดับ 19) ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือ Life Sciences (อันดับ 13) และด้านวิทยาศาสตร์กายภาพหรือ Physical Science (อันดับ 12)

Dartmouth College

ก่อตั้งปี ค.ศ.1769 ตั้งอยู่ที่เมือง Hanover ในรัฐ New Hampshire มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงในด้านการแพทย์ วิศวกรรม และบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า มีความเป็นเลิศเป็นอันดับสองของอเมริกา โดยอันดับหนึ่งตกเป็นของ University of Pennsylvania

Autumn features of the Widener Library. Kris Snibbe/Harvard Staff Photographer.

Harvard University

ก่อตั้งปี ค.ศ.1636 ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge รัฐ Massachusetts นี่คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของอเมริกาจากการจัดอันดับของ US News (2011) และจากการจัดอันดับประจำปี 2012 ของ Times Higher Education พบว่า Harvard เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก และถ้าเจาะเฉพาะสาขาก็พบว่า Harvard รั้งที่สองของโลกด้านการแพทย์ (รองจาก University of Oxford) Harvard University เป็นที่ 3 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นที่ 4 ของโลกด้านสังคมศาสตร์ ชื่อเสียงของ Harvard University นั้นมาจากคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพของคณาจารย์ที่สอน และคุณภาพของนักศึกษา โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าจำนวนมากของ Harvard  Universityได้รับรางวัลโนเบล

University of Pennsylvania

มีชื่อย่อว่า Penn หรือ UPenn ก่อตั้งปี ค.ศ.1740 ตั้งอยู่ที่เมือง Philadelphia รัฐ Pennsylvania สถาบันเก่าแก่ แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาในหลักสูตรปริญญาตรีด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สำหรับอันดับโลกจากการจัดอันดับของ Times Higher Education ปีนี้นั้น พบว่า UPenn เป็นอันดับ 8 ของโลกในด้านสังคมศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 15 ของโลก

Yale University

ก่อตั้งปี ค.ศ.1701 ที่เมือง New Haven รัฐ Connecticut นี่คือมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ การจัดอันดับของ Times Higher Education ยืนยันข้อมูลในจุดนี้ โดยพบว่า Yale University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 6 ของโลกที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ และอันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกจากนี้ Yale University ยังติดอันดับ 11 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการแพทย์อีกด้วย

Powered by HELLO! Education