คุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวโรงเรียนให้กับลูก อาจจะเคยผ่านตามาบ้างกับ British Curriculum และกำลังสับสนกับหลักสูตรไม่คุ้นชื่อหลายหลักสูตร โดยเฉพาะถ้าในอนาคตลูกต้องศึกษาต่อในต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำการบ้านกันอย่างหนัก วันนี้เราจะพามารู้จักกับหลักสูตรที่ใช้กันในสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส์ สำหรับเด็กๆ ที่จะต้องไปเรียนต่อหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์ รวมทั้งประเทศในเครือจักรภพโดยเฉพาะ

หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์ คืออะไร

การศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรของสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์ กำหนดให้อยู่ระหว่างวัย 5-16 ปี นอกจากนี้ยังขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนในกลุ่มอายุ 3-5 ปี และ 16-18 ปี อย่างชัดเจน โดยการจัดระดับชั้นของนักเรียนจะใช้วันเกิดของเด็กในการพิจารณา โดยใช้วันที่ 31 สิงหาคม เป็นวันกำหนดแบ่งชั้น ซึ่งจะรับนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาในเดือนกันยายนของแต่ละปี ส่วนการเลื่อนระดับชั้น จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่แม้กระนั้นก็ยังมีนักเรียนที่เรียนระดับชั้นไม่ตรงกับเกณฑ์อายุ เนื่องจากสาเหตุเฉพาะบุคคล

British Curriculum มารู้จักหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เด็กอายุ 3-18 ปี ที่มีแนวโน้มว่าจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์ รวมทั้งประเทศในเครือจักรภพ

หลักสูตรนี้แบ่งเป็นกี่ระดับ และการวัดระดับ 

หลักสูตรของสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์ ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จะแบ่งเป็นช่วงชั้นการเรียนรู้ หรือ Key Stages

โดยระบุมาตรฐานการเรียนรู้ การทดสอบ และประเมินผลอย่างชัดเจน มีทั้งหมด 4 Key Stages ด้วยกันคือ ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนอายุ 5-6 ปี (Years 1-2) ช่วงชั้นที่ 2 อายุ 7-10 ปี (Years 3-6) ช่วงชั้นที่ 3 อายุ 11-13 ปี (Years 7-9) และช่วงชั้นที่ 4 อายุ 14-15 ปี (Years 10-11) ซึ่งถือเป็นช่วงชั้นสุดท้ายก่อนจบการศึกษาภาคบังคับของอังกฤษ ส่วนในระดับอนุบาลโดยมากจะเรียกระดับชั้นต่าง ๆ ว่า Early Years (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ)

ปฐมวัย

 •   ช่วงชั้นปฐมวัย นักเรียนอายุ 3-4 ปี (EY1-2)
 •   ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนอายุ 5-6 ปี (Years 1-2)  **Key Stage

ประถมศึกษา

 •   ช่วงชั้นที่ 2 อายุ 7-10 ปี (Years 3-6)         **Key Stage

มัธยมศึกษาตอนต้น

 •   ช่วงชั้นที่ 3 อายุ 11-13 ปี (Years 7-9)       **Key Stage
 •   ช่วงชั้นที่ 4 อายุ 14-15 ปี (Years 10-11) **Key Stage
 •   ซึ่งถือเป็นช่วงชั้นสุดท้ายก่อนจบการศึกษาภาคบังคับของอังกฤษ (IGCSE)

British Curriculum มารู้จักหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์

IGCSE คือะไร

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนในระบบอังกฤษ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาสองปี ในการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียกว่า International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ซึ่งนักเรียนจะเรียนราว 8-9 วิชา เป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกนั้นจะเป็นวิชาเลือก โดยข้อสอบ IGCSE เป็นข้อสอบสากลที่ใช้สอบร่วมกันทั่วโลก

IGCSE คือระบบการเรียนแบบใหม่ที่มาแทนที่ O Level  เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย แต่ในอังกฤษยังไม่ถือว่าเป็นระดับที่เข้ามหาลัยได้ จึงต้องเรียน A Level อีก 2 ปี (AS กับ A2 Level)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่วงชั้นที่ 5 อายุ 16-17 ปี (Years 12-13) หรือ Sixth Form  ซึ่งต้องผ่านการทดสอบระดับ A Levelนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะต้องเรียนต่อในระดับช่วงชั้นนี้ หรือที่เรียกว่า Sixth Form  นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จะใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หลังจบหลักสูตร 2 ปีสุดท้ายนี้

British Curriculum มารู้จักหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์

A Level คืออะไร

หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปี ซึ่งเปิดสอนในโรงเรียนที่เรียกกันทั่วไป ว่า Sixth Form College โดยใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย คือ Lower Sixth (AS Level) สำหรับปีที่ 1 และ (Upper Sixth) A2 Level  สำหรับปีที่สอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมีบางกรณีที่นักเรียนสามารถเรียน A Levelให้จบภายใน 1 ปีได้ หากรวบรัดตั้งใจเรียนในเวลาที่จำกัด เกรดที่ได้จาก A Level นี้สามารถใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางแสดงเกณฑ์อายุ ชั้นปี และ ช่วงชั้นการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร “ทำไมต้องเลือกหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์

 • สอนด้วยภาษาอังกฤษสไตล์อังกฤษ โดยใช้หนังสือและหลักสูตรตามที่เรียนในสหราชอาณาจักร
 • เน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาล รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยเน้นให้มีหนังสือรอบตัวเด็กเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • เนื้อหาวิชาเรียนนั้นครอบคลุมและให้ความสำคัญกับด้านวิชาการอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันยังเน้นการเรียนรู้เรื่องมารยาทและทักษะการเข้าสังคม
 • เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์ รวมถึงประเทศในเครือจักรภพ
 • หากนักเรียนหลักสูตรนี้เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ดีมากจะสามารถข้ามชั้นไปเรียนกับเด็กที่โตกว่าได้เลยเช่น เด็ก Year 10 หากสามารถผ่านวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีของตัวเอง ก็สามารถข้ามไปเรียนคณิตศาสตร์ใน Year 11 โดยยังเรียนวิชาอื่นใน Year 10 ได้อยู่
 • วิชาเลือกของ Year 10 จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน บางแห่งมีวิชา Design Technology ให้เลือก บางแห่งไม่มี ผู้ปกครองต้องศึกษาให้ดีก่อนเลือกโรงเรียน เพราะบางแห่งอาจมุ่งเน้นทางด้าน Business ซึ่งเด็กที่จบโรงเรียนนี้มีแนวโน้มว่าจะเรียนด้านบริหารธุรกิจต่อในระดับมหาวิทยาลัย บางแห่งเป็นเลิศทางด้าน Design บางแห่งมีวิชา Music, Drama และ Photography ให้เลือก บางแห่งมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ทั้งนั้นทางโรงเรียนจะช่วยค้นหาความชอบร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง
 • สำหรับ Compulsory Subject เด็กที่เรียนหลักสูตรอังกฤษในประเทศไทย ทางโรงเรียนจะบังคับให้เรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ บางแห่งอาจมีวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วย การเพิ่มวิชาบังคับและจำนวนของวิชาเลือกแตกต่างกันไป วิชา Compulsory Subject ที่สอนอยู่ในแต่ละโรงเรียนนั้นไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียน ซึ่งอาจมีบางแห่งให้เรียนทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกรวม 5 วิชา บางแห่งอาจมากกว่านั้น

รายชื่อ โรงเรียนนานาชาติ ใน ไทย ที่ใช้หลักสูตร British Curriculum

Powered by HELLO! Education