ในปัจจุบันเรื่องของ ความหลากหลายทางเพศ เป็นเรื่องได้รับการยอมรับ และมีการเปิดกว้างทางรสนิยมความคิดที่เสรีมากขึ้น แต่ในแบบเรียนของเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลับระบุเนื้อหาเกี่ยวกับเพศที่มีข้อความว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ นับว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติทางเพศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม บางประเภทก็เป็นความผิดปกติที่ขัดต่อศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย”

โดยคุณกิตตินันท์ ธรมธัช ตัวแทนจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เป็นผู้พบเห็นเนื้อหาดังกล่าวเมื่อ 2 ปีที่แล้วและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องในรายการนโยบาย by ประชาชน ทางช่อง Thaipbs เพื่อเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้เยาวชนในประเทศได้มีหนังสือแบบเรียนที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเข้าใจ กับประเด็น “ความหลากหลายทางเพศ”

ต่อมาได้มีการเคลื่อนไหวจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการเพิ่มเติมแก้ไขตำราแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งหมด 12 ชั้นเรียน (ป.1-ม.6) ในส่วนที่เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศทุกมิติ ตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้ว 100% และสามารถใช้ได้ทันทีในเทอมการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ พฤษภาคม 2562

โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมไปถึงผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน 3,241 คน จากเว็บไซต์ Change.org ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จนี้ขึ้นมา

ที่มา : Change.org