ข่าวดีตอนนี้ เด็กไทยกำลังจะได้เรียน การ Coding พร้อมกันทั่วประเทศ ในระดับชั้นต่างๆ ทั้ง ป.1, ป.2, ป.4, ป.5, ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 และ Coding นั้นคืออะไร แล้วสำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง เรามารู้จักกับ Coding ให้มากขึ้นกันค่ะ

การ Coding นั้น มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึงการเข้ารหัส สรุปง่ายๆ ก็คือการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์สั่งงานให้ทำตามที่เราต้องการ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วนภาษาที่ใช้ในการ Coding ก็มีอยู่หลายภาษา เช่น C++, PHP, Java และ Python

การ Coding ทักษะของเด็กยุคดิจิตอล ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้

การ Coding กับการเรียนภายในโรงเรียน

ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาได้รับการปรับปรุงตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 บรรจุโค้ดดิ้งเป็นวิชาหนึ่งชื่อว่า “วิทยาการคำนวณ” โดยให้เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงสร้างของหลักสูตร วิทยาการคำนวณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

Computer Science

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สอนให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นขั้นตอน นำการเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือในการฝึกคิดเป็นขั้นตอน ตามแนวทาง Computational Thinking

ICT

เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้

การ Coding และ Digital Literacy

รู้เท่าทันดิจิทัล สอนให้ผู้เรียนรู้ทันเทคโนโลยี ไม่ตกเป็นทาสเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้

การ Coding ทักษะของเด็กยุคดิจิตอล ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้

และในแต่ละช่วงชั้นจะมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ อย่างในระดับชั้น ป.1 ยังเป็นการเขียนชุดคำสั่งแบบง่ายๆ แบบที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จากนั้นจะค่อยๆ ซับซ้อนขึ้น มีระดับความคิดที่ยากขึ้น ในระดับชั้นที่สูงขึ้น