สถาบันวอร์ริค
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

Warwick Institute
สถาบันวอร์ริค

ชั้น 12A อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ (ด้านหลังสยามดิสคอฟเวอรี่) 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

About us

Warwick Institute สถาบันวอร์ริค สถาบัน เตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ เพื่อการศึกษาครบวงจร ตั้งอยู่ที่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ (ด้านหลังสยามดิสคอฟเวอรี่) กรุงเทพมหานคร เปิดสอนคอร์ส SAT, CU-AAT, CU-TEP, TU-GET, IELTS และอีกมากมาย ค่าคอร์ส ค่าเทอมอยู่ที่ 13,900 - 34,500 บาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6

Warwick Institute สถาบันวอร์ริค สถาบัน เตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ เพื่อการศึกษาครบวงจร ตั้งอยู่ที่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ (ด้านหลังสยามดิสคอฟเวอรี่) กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน สถาบันวอร์ริค ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาและเปิดสอนในทุกรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้ยื่น Admission เตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมถึงให้บริการต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกๆ ขั้น ตอนของการเตรียมตัวยื่น Admission ในแต่ละหลักสูตร
Cropped 2020 1 6 13 38 57
Warwick Institute เราคือผู้นำด้านการ เตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ให้คำปรึกษาและการเตรียมตัว สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเราได้ช่วยให้นักเรียนกว่า 2,500 คนแอดมิชชั่นติด ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

สถาบันวอร์ริค ไม่ได้ให้เพียงความรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถทำข้อสอบได้คะแนนสูงๆ แต่ Warwick Institute ยังตระหนักถึงกิจกรรม ที่จะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนในรุ่น และ สร้างกำลังใจให้นักเรียนสู้เพื่อความฝันของตนเอง จนกระทั่งเอนท์ติดจุฬาฯ และธรรมศาสตร์  ด้วยการเรียนการสอนที่เข้มข้น การให้บริการอย่างครบวงจร และกิจกรรมนักเรียนที่สนุกสนานในตลอด 8 ปีที่ผ่านมา
Cropped 2020 1 6 13 39 16
Cropped 2020 1 6 13 39 33
Cropped 2020 1 6 13 39 58

คอร์ส การเรียน เตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ของ Warwick Institute

● SAT & CU-AAT Math
ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบ SAT Math และ CU-AAT Math รวมถึงเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

● Fundamental English
ปรับพื้นฐาน Grammar และ Reading อันเป็นทักษะสำคัญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษทุกชนิดที่จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ใช้

● CU-TEP
สอนเนื้อหาการทำข้อสอบ CU-TEP ทั้ง 4 ทักษะอย่างละเอียด ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking โดยเรียนกับทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ต่างชาติควบคู่กัน

● TU-GET
ลงรายละเอียดเนื้อหาการสอบ TU-GET ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ Structure, Vocabulary และ Reading รวมถึงเทคนิคการทำโจทย์เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

● IELTS
เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษตามเนื้อหาการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking โดยเรียนกับทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ต่างชาติควบคู่กัน

● SAT & CU-AAT Reading
พัฒนาทักษะเฉพาะในส่วนของ SAT: Reading Section และ CU-AAT Verbal: Reading Section เน้นเทคนิคการจำคำศัพท์ การนำคำศัพท์ไปใช้ทำโจทย์ และการอ่านวิเคราะห์โจทย์ Critical Reading

● SAT & CU-AAT Writing
พัฒนาทักษะเฉพาะในส่วนของ SAT: Writing Section และ CU-AAT Verbal: Writing Section ต่อยอดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับตะลุยโจทย์แบบ Multiple Choices
Cropped 2020 1 6 13 40 9
● SAT II & CU-ATS Physics
ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบ SAT II: Physics และ CU-ATS: Physics รวมถึงเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

● SAT II & CU-ATS Chemistry
เจาะลึกเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบ SAT II: Chemistry และ CU-ATS: Chemistry รวมถึงเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

● Biomedical Science
ที่เน้นการตะลุยโจทย์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบให้มากที่สุด มีคะแนนที่สูงเพียงต่อการเข้าคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ Level ที่สูงขึ้น

● Drawing & Design Portfolio
สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ CU-TAD Drawing และต้องการเตรียม Portfolio เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

● Private Course
คอร์สเรียนแบบส่วนตัว สามารถเลือกเรียนได้ทุกเนื้อหาโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สอนประจำของทางสถาบัน ทั้งนี้นักเรียนสามารถกำหนดเนื้อหาและจัดตารางเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง ทำให้เรียน และพัฒนาตนเองได้เร็ว
ค่าเทอม ตารางคอร์สเรียน วันเวลาที่เรียน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Warwick Institut Course Category

Gallery