เดอะ ลิตเติ้ลยิม พระราม3
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

The Little Gym Rama 3
เดอะ ลิตเติ้ลยิม พระราม3

ชั้น 7, เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3, ถนนสุขุมวิท แขวงช่องนนทรี เขตยานนา กรุงเทพมหานคร , 10120

About us

The Little Gym Rama 3 เดอะ ลิตเติ้ลยิม พระราม3 ศูนย์พัฒนาการเด็ก ด้วยการออกกำลังกาย ตั้งแต่อายุ 4 เดือน จนถึง 12 ปี มีหลักสูตรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ของร่างกาย การทรงตัว จังหวะการเคลื่อนไหว และความยืดยุ่นของร่างกาย ตั้งอยู่ที่ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

The Little Gym Rama 3 เดอะ ลิตเติ้ลยิม พระราม3 ศูนย์พัฒนาการเด็ก ด้วยการออกกำลังกาย ตั้งแต่อายุ 4 เดือน จนถึง 12 ปี มีหลักสูตรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ของร่างกาย การทรงตัว จังหวะการเคลื่อนไหว และความยืดยุ่นของร่างกาย เด็กจะรู้จักฟังได้ดีขึ้นและนานขึ้น จึงเกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และ สติปัญญา รวมถึงความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตนเอง ด้วยการใช้กิจกรรมยิมนาสติกพื้นฐาน เราจะสอนให้เด็กได้รู้จักการฟัง การคิด และลงมือทำด้วยตัวเอง

เดอะ ลิตเติ้ลยิม พระราม 3 เนื่องจากหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงของเราช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการ อย่างสมบูรณ์มากกว่า 25 ปีแล้ว "เราจึงเป็น ศูนย์พัฒนาการเด็ก ที่มีโปรแกรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กชั้นแนวหน้าของโลก" และพิเศษ บริการ สแกนลายนิ้วมือ บอกลักษณะนิสัย ลักษณะการเรียนรู้ และศักยภาพ สำหรับ The Little Gym สาขา Rama 3 เท่านั้น
Cropped 2020 2 17 12 18 26

คลาสเรียนที่ The Little Gym Rama 3

 Bugs (4 months – 10 months) 
45 นาที/คลาส + ผู้ปกครองต้องเข้าคลาสกับเด็กทุกครั้งและผู้ปกครองสวมถุงเท้า

● กิจกรรมกลุ่มที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก จะช่วยให้เด็กรู้จักกันเองและผู้ปกครองคนอื่นๆ
● กิจกรรมตามเสียงเพลง เป็นการแนะนำให้เด็กรู้จักจังหวะ ส่วนต่างๆของร่างกาย
   นอกจากนี้ยังรวมไปถึงภาษาอังกฤษและตัวเลขอีกด้วย
● การออกกำลังกายร่วมกันของผู้ปกครองและเด็กช่วยเสริมสร้าง
   กล้ามเนื้อหลักของร่างกาย (ลำตัว, แขน, ขา) และเป็นการเตรียมความพร้อม
   เพื่อให้เด็กพัฒนาไปสู่การคลานและการเดินได้อีกด้วย
   จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว
● กิจกรรมการเล่นกับลูกบอลและฟองสบู่ เป็นการฝึกการประสานงานระหว่างมือและตาของเด็ก

 Birds (10 months – 19 months) 
45 นาที/คลาส + ผู้ปกครองต้องเข้าคลาสกับเด็กทุกครั้งและผู้ปกครองสวมถุงเท้า

● การอบอุ่นร่างกายและกิจกรรมกลุ่ม ที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก จะแนะนำการเลียนแบบท่าสัตว์ต่างๆ
   ทักษะการม้วนตัวทักษะการเล่นกีฬา และทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน
● โอกาสที่จะลองทำสิ่งใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
   และกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้สำเร็จด้วยตนเอง
   ยิ่งเสริมสร้างให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
● เด็กได้รู้จักฟังและทำตามคำสั่งมากขึ้น
● การแนะนำทักษะยิมนาสติกที่มีความท้าทายขึ้นและเหมาะสมกับวัย
   จะช่วยให้เด็กแข็งแรงขึ้น มีการ ทรงตัวที่ดีขึ้น การประสานงานของร่างกายดีขึ้น
   และเกิดความมั่นใจในตัวเอง
Cropped 2020 2 17 12 24 45
Cropped 2020 2 17 12 24 56
Cropped 2020 2 17 12 25 7
 Beasts (19 months – 2.6 years) 
45 นาที/คลาส + ผู้ปกครองต้องเข้าคลาสกับเด็กทุกครั้งและผู้ปกครองสวมถุงเท้า

● เด็กจะสามารถร่วมกิจกรรมที่มีแบบแผน เช่น การเล่นเกมส์ หรือกิจกรรมกลุ่มได้
   โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเป็นบางครั้ง เด็กจะถูกท้าทายความสามารถในการทำตามคำสั่ง
   และการรู้จักร่วมมือกับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมโดยไม่มีความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
   กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กไว้สำหรับเวลาที่เขามีอายุ 3-4 ปี
   และต้องเข้าเรียนโดยที่ไม่มีผู้ปกครอง
● กิจกรรมกลุ่มจะแนะนำพื้นฐานการเล่นกีฬาเบื้องต้น เช่นการเตะ, ขว้างหรือโยน, รับและตี
● ทักษะยิมนาสติกที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก ท้าทายขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
   การทรงตัว การประสานงานของร่างกายและความมั่นใจในตัวเอง
 SuperBeasts (2.6 years – 3 years) 
45 นาที/คลาส + ผู้ปกครองต้องเข้าคลาสหากเด็กไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้

● เด็กจะสามารถร่วมกิจกรรมที่มีแบบแผน เช่น การเล่นเกมส์ หรือกิจกรรมกลุ่ม
   ได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเป็นบางครั้ง เด็กจะถูกท้าทายความสามารถในการทำตามคำสั่ง
   และการรู้จักร่วมมือกับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมโดยไม่มีความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
   กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก
   ไว้สำหรับเวลาที่เขามีอายุ 3-4 ปีและต้องเข้าเรียนโดยที่ไม่มีผู้ปกครอง
● กิจกรรมกลุ่มจะแนะนำพื้นฐานการเล่นกีฬาเบื้องต้น เช่นการเตะ, ขว้างหรือโยน, รับและตี
● ทักษะยิมนาสติกที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก ท้าทายขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การทรงตัว
   การประสานงานของร่างกายและความมั่นใจในตัวเอง
Cropped 2020 2 17 12 33 9
 Funnybugs (3-4 years) 
1 ชั่วโมง/คลาส + เด็กต้องเข้าไปทำกิจกรรมด้วยตัวเอง

● ทักษะยิมนาสติกที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก ท้าทายขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การทรงตัว
   การประสานงานของร่างกายและความมั่นใจในตัวเอง
● กิจกรรมการเข้าสังคม สอนให้เด็กรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในกลุ่ม, รู้จักฟังและทำตามคำสั่ง,
   รู้จักคุยกับเพื่อน, แบ่งของกันระหว่างเพื่อนและรู้จักผลัดกันเล่น
● กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะเสริมสร้างความสบายใจ
   ให้กับเด็กเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อน (โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย), กล้าที่จะลองทำ
   และยังช่วยให้เด็กสามารถเผชิญกับความสำเร็จและความผิดพลาดได้
● การทำกิจกรรมบนอุปกรณ์ยิมนาสติกต่าง ๆโดยใช้วิธีแบบ “Circuit”
   จะทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาและทำให้การรอคิวน้อยลง
● การมี Theme และเพลงที่เกี่ยวข้องกับ Theme นั้นๆ
   ทำให้ class นั้นเป็นการผจญภัยที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้
 Giggleworms (4-6 years) 
1 ชั่วโมง/คลาส + เด็กต้องเข้าไปทำกิจกรรมด้วยตัวเอง

● เริ่มจาก ศูนย์พัฒนาการเด็ก ทักษะการเคลื่อนไหวไปสู่การฝึกทำทักษะม้วนตัวจนคล่อง
   (Galloping, Cartwheels, การวิ่งแล้วกระโดดม้วนตัว ฯลฯ)
● มีการผสมหลายทักษะเข้าด้วยกัน เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ
   ในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนที่มากขึ้นอีกด้วย
● การสอนทักษะยิมนาสติกที่ท้าทายมากขึ้นนั้น จะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
   มีความคล่องแคล่วว่องไวขึ้น การประสานงานของร่างกายดีขึ้น
   รวมไปถึงเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย
Cropped 2020 2 17 12 37 13
Cropped 2020 2 17 12 37 30
 Sport Skills (4 – 6 years) 
1ชั่วโมง/คลาส (เด็กเข้าทำกิจกรรมด้วยตัวเอง)

● Sport Skill Class จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆ ได้ค้นพบความชอบที่แท้จริง
   จากการเล่นกีฬาที่หลากหลายในคลาสนี้ เช่น ฟุตบอล เทนนิส ฮอกกี้ กอล์ฟ บาสเกตบอล รักบี้ฟุตบอลฯ
● การใช้พื้นฐานการเคลื่อนไหวง่ายๆ และพื้นฐานเบื้องต้นของกีฬาประเภทต่างๆ
   เช่น การจับไม้กอล์ฟ ท่าทางการยืนเพื่อตีลูก หรือการสวิงไม้ของกีฬากอล์ฟ เป็นต้น
● ความสนุกสนานภายในคลาส ที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพิ่อน การแข่งขัน
● ให้เด็กๆ มีการเรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคม การมีน้ำใจนักกีฬา
   และกฏกติกาพื้นฐานของการเล่นกีฬา

Gallery