ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

North Light Center for Special Needs Children
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

116/6 ถนนพระรามหก ซอย 39 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400

  • 02-271-4455

About us

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ North Light Center for Special Needs Children ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษ แห่ง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอน บำบัด ฟื้นฟู เด็กออทิสติก และ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กเล็กโดยนำหลักการณ์และขั้นตอนการสอนของ Applied Behavior Analysis หรือ ABA ในการส่งเสริมทักษะต่างๆ

North Light Center for Special Needs Children ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ กรุงเทพมหานคร ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษ ประกอบด้วยทีมงานสหวิชาชีพ ดำเนินการสอน มอบการบริการให้การบำบัด ฟื้นฟูเด็ก ออทิสติก และ เด็กพิเศษ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กเล็ก

โดยนำหลักการณ์และขั้นตอนการสอนของ Applied Behavior Analysis หรือ ABA ในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นและสำคัญ

หลักการณ์ Applied Behavior Analysis

● ทักษะทางสังคม : ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน, พฤติกรรมในห้องเรียน, ทักษะในการเล่น
● ทักษะการสื่อสาร : การพัฒนาการออกเสียงที่เป็นภาษา หรือการพัฒนาการสื่อสารทางเลือก
● ทักษะด้านวิชาการ : การเขียน, การอ่าน
● ทักษะการดูแลตนเอง : การเข้าห้องน้ำ, การแต่งตัว
Cropped 2020 4 22 13 38 7
Cropped 2020 4 22 13 38 24
Cropped 2020 4 22 13 38 39
นอกจากนี้ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ Autistic Center Thailand ยังให้บริการในด้านการฟื้นฟูเด็ก ออทิสติก ทางด้านกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด การแก้ไขความบกพร่องทางการสื่อความหมาย ตลอดจนการเรียนซ่อมเสริมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมุ่งสู่การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

แนวทางการสอนของ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษ แสงเหนือ

 Child   Centered   Care 

หรือ 3C การมองเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา เด็กพิเศษ แบบองค์รวม (Holistic Child Development) ออกแบบแผนการสอนเฉพาะรายบุคคล กำหนดเป้าหมายที่เด็กๆ จะต้องพัฒนาไปให้ถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม พูดคุยและแสดงความคิดเห็น และมีการปรับเปลี่ยนแผนการสอนตามความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่อง
Cropped 2020 4 26 10 37 45

วิธีการบำบัดรักษา

North Light Center for Special Needs Children


Applied Behavior Analysis (ABA)
วิเคราะห์พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อนำข้อมูลพฤติกรรมมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อการสอนทักษะจำเป็นและสำคัญต่างๆ

Auditory Verbal Therapy (AVT)
การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง เน้นการการฟังและการพูด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

Sensory Integration Therapy
การกระตุ้นระบบประสาทการรับรู้ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กสามารถตอบสนองทางการรับรู้เรียนรู้ พฤติกรรม อารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสม

Verbal Behavior Analysis
การนำข้อมูลพฤติกรรมด้านการสื่อสารมาวิเคราะห์ เพื่อการสอนพฤติกรรมทางวาจา การสื่อสารและการพูด

Visual Supports
ใช้ภาพเพื่อการสื่อความหมาย ช่วยเพิ่มความสามารถของเด็กในการรับข้อมูล ตีความหมายจากสิ่งที่เห็น
Cropped 2020 4 26 12 33 13
Cropped 2020 4 26 12 34 16

โปรแกรมการสอน

●  โปรแกรมการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้น
    สำหรับเด็กอายุ 2-7 ปี
    สำหรับเด็ก ออทิสติก เด็กพิเศษ พัฒนาการล่าช้า ดาว์นซินโดรม สมาธิสั้นหรือมีความบกพร่อง
    ทางด้านการเรียนรู้ โดยเรียนจำนวน 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในวันอังคาร - วันศุกร์

●  โปรแกรมการเสริมสร้างการสื่อสารทางสังคม
    สำหรับเด็กอายุ 4-9 ปี
    เน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ฝึกฝนการแปลความหมายของสิ่งที่ได้ยิน
    เรียนรู้ข้อกำหนดต่างๆ ในสังคม ส่งเสริมความภูมิใจและการยอมรับในตนเอง โดยจะมีการฝึก
    สัปดาห์ละ 1 ครั้งเรียนเป็นกลุ่มในวันเสาร์และอาทิตย์

●  โปรแกรมส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อการเรียนรู้
    สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.1  เป็นโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญ
    เรียนเป็นรายชั่วโมงตั้งแต่ 2-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Gallery