โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ กรุงเทพ
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

International House Bangkok
โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ กรุงเทพ

อาคารเทรนดี้ ชั้น 9, 10 สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

International House Bangkok เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน ไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูงเพื่อใช้ในธุรกิจ หรือการเรียนต่อเฉพาะด้าน ตั้งอยู่ที่ อาคารเทรนดี้ ชั้น 9 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร IH Bangkok ผสมผสานกิจกรรมความสนุกควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

International House Bangkok ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 หรือ พ.ศ. 2542 ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนภาษาอังกฤษ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อใช้ในธุรกิจ หรือการเรียนต่อเฉพาะด้าน

อีกทั้งเรายังมีหลักสูตรการฝึกอบรมครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ (CELTA / DELTA) โดยเฉพาะด้วย ทำให้สถาบันของเราเติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของ เรียนภาษาอังกฤษ และการฝึกอบรมครูที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ มาตรฐาน และระดับสูงแล้ว เรายังจัดตั้งคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กขึ้นมา ด้วยความตั้งใจ และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะด้านภาษาตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมของ Native Speaker ที่เป็นทีมผู้สอนของเรา

International House Bangkok ใช้หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของ Cambridge Young Learners ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับลูกๆ ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษา เรียนรู้ความถูกต้อง และความแม่นยำ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีความมั่นใจมากขึ้น พร้อมกับรายงานผลการเรียนให้ทราบตลอดทั้งหลักสูตรของการเรียน

Cropped 2019 10 28 15 36 5
Cropped 2019 10 28 15 36 22

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ IH Bangkok แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร และมีเป้าหมายด้านพัฒนาการทางภาษาแยกกันตามช่วงวัย ดังนี้

 English Journey Primary 
(สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี)

หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ การแต่งประโยค และการใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการสื่อสารให้เป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทันทีในชีวิตประจำวัน โดยในหลักสูตร Primary เราจะแบ่งระดับการเรียนรู้ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

 • Non-Readers
  เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งของรอบตัว การพูดออกเสียง และการฝึกเขียนตัวอักษร

 • Pre-Readers
  รียนรู้วิธีการอ่าน-เขียน และฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานต่างๆ

 • Very Young Learners
  เรียนรู้วิธีการออกเสียงหลากหลายรูปแบบ และสร้างบทสนทนากับผู้อื่นได้

 • Young Learners
  เรียนรู้ทักษะการสร้างประโยคเบื้องต้นเพื่อให้พูดคุยกับผู้อื่นด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 • Pre A1 Starters
  เรียนรู้การแสดงความต้องการเบื้องต้น การแสดงอารมณ์ ประโยคคำสั่ง พร้อมทั้งการอ่านเขียนประโยคง่ายๆ ได้

 • A1 Movers
  เรียนรู้การพูดคุยในบทสนทนาพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจความหมาย คำสั่ง หรือข้อมูลบนป้ายต่างๆ ได้ สามารถเติมคำในประโยคให้มีความหมายครบถ้วน และอ่านเขียนประโยคพื้นฐานที่จำเป็นให้แม่นมากยิ่งขึ้น

 • A2 Flyers
  หากเรียนถึงระดับนี้แล้ว เด็กๆ สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ที่คุ้นเคย สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ สามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้น ทั้งการพูดและการอ่านได้ดี เข้าใจความหมายของป้าย/คำสั่งต่างๆ และสามารถใช้วลี หรือประโยคเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆ ในบทสนทนาได้

Cropped 2019 10 28 15 36 41

 English Journey Secondary 
(สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป)

หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นสำหรับเด็กโต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอีกระดับ เข้าใจประโยคที่ซับซ้อน และบทความที่ใช้ภาษาเป็นทางการมากขึ้น โดยในหลักสูตร Secondary เราแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • Elementary
  ผู้เรียนสามารถอ่านเรื่องสั้นอย่างนิทานได้ มีความรู้ความเข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานมากขึ้น และสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

 • Pre-Intermediate
  เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาที่ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป สามารถเข้าใจรูปแบบของประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง วลีต่างๆ และสามารถสร้างประโยคที่สื่อความต้องการ และความคิดเห็นของตนเองได้ พูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างลื่นไหล และเขียนข้อความสั้น รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มได้

 • Intermediate
  ผู้เรียนสามารถอ่านตำราเรียนขั้นพื้นฐาน และบทความเบื้องต้น สามารถเขียนอีเมลหรือจดหมายตามหัวข้อได้ เข้าใจข้อความประกาศ คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ และมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้น

 • Upper Intermediate
  เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งหมดทุกรูปแบบในทุกสถานการณ์ ผู้เรียนสามารถจับใจความ และเข้าใจประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือนวนิยาย เป็นต้น เพิ่มทักษะในการเขียนทั้ง อีเมล, จดหมาย, เรียงความ และเรื่องสั้น ทักษะในการพูดที่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ประเด็น สามารถแสดงความเห็น หรือเสนอข้อโต้แย้งได้ตามต้องการ

นอกจากการวางแผนหลักสูตรการเรียนแล้ว เด็กจะเรียนรู้ได้ดีมากที่สุดก็ต้องมีผู้สอนที่เข้าใจหลักการสอน แต่ต้องเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของเด็กด้วย ซึ่งครูผู้สอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ International House Bangkok เราการันตีด้วยประสบการณ์ และทักษะในการสอนเด็กโดยเฉพาะ มีการผสมผสานกิจกรรมความสนุกควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่สนุกสนานตลอดหลักสูตรการเรียน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับตัวน้องๆ เองด้วย

Gallery