โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
School

Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900

About us

โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นแล้ว โดยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

“รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม”
ข้อความนี้เป็นทั้งอัตลักษณ์ คติธรรมและคำขวัญของนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นแล้ว โดยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สำหรับวัตถุประสงค์นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นิสิตครูในระดับปริญญาของคณะศึกษาศาสตร์ได้ใช้เป็นที่ฝึกสอน อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ทดลองค้นคว้าวิชาทางด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นสถาบันให้การศึกษา อบรม กุลบุตร กุลธิดา ตามระดับความสามารถ สติปัญญา ความถนัดและความสนใจ

นอกเหนือการนักเรียนปกติแล้ว ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีโครงการดีๆ อย่างโครงการรับผู้ป่วยออทิซึมเข้าศึกษาอีกด้วย โดยปีแรกที่เปิดรับคือเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเปิดรับเด็กที่ป่วยเป็นออทิซึมเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทั้งหมดใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนในการร่วมชั้นเรียน และทำการเรียนการสอนจนนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก ใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545
Cropped 2020 0 7 16 52 23
Cropped 2020 0 7 16 52 47

หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา อยู่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรที่ใช้จะอยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้แบ่งหลักการของหลักสูตรออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือ

 ช่วงชั้นที่ 1 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ ป.1 - ป.3 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากระดับชั้นอนุบาล ที่มุ่งพัฒนา นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษา ให้สามารถอ่านออก เขียน คิดคำนวณได้  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 ช่วงชั้นที่ 2 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.4 - ป.6 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป
Cropped 2020 0 7 16 56 19

 ช่วงชั้นที่ 3 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.1 - ม.3 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 2 เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองหาว่าตัวเองถนัดอะไร มีความสามารถและมีความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไหน ทำให้นักเรียนได้เลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

 ช่วงชั้นที่ 4 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 - ม.6 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 3  มุ่งเน้นการเพิ่มพูนควานรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความถนัด ความสนใจ เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาสายสามัญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Cropped 2020 0 7 16 57 54
Cropped 2020 0 7 16 58 9
Cropped 2020 0 7 16 58 31
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนได้มีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ดังนี้

1. แผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่ม 1 สำหรับคนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีน)
 กลุ่ม 2 สำหรับคนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์
 กลุ่ม 3 สำหรับคนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เรียนที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์ มีความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Cropped 2020 0 7 17 2 15

 เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 

●    เปิดรับนักเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น จากนั้นเรียนยาวๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
●    อัตลักษณ์ คติธรรมและคำขวัญของโรงเรียน : รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม
●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
●    ปรัชญาของโรงเรียน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิต และความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพแห่งตนมีจิตสำนึกในหน้าที่ นำประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสุข ความสงบ และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างมั่นคง
●    ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : พระพิรุณทรงนาค
●    สีประจำโรงเรียน : สีม่วง มาจากสีของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นกระพี้จั่น เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีสีม่วง ผลิดอกพร้อมกันอย่างมีระเบียบ ลำต้นมีประโยชน์หลายอย่างในชีวิตประจำวัน เปรียบเสมือนนักเรียนของโรงเรียน ที่มีความพร้อมด้วยระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

Gallery