โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
School

Sainampeung School
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

186 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

เด็กนักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการเป็นลูกเจ้าฟ้า ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งกุลนารี ให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถเฉพาะด้าน และเน้นความรู้ด้านวิชาการ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคุณครูที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีระบบพี่ดูแลน้อง ปลูกฝังให้รักสามัคคีกันในหมู่คณะและรักในสถาบัน มั่นใจได้ว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้จะมีกลุ่มเพื่อนที่ดี รักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้มีความสุขเมื่อได้มาโรงเรียน

"กุลนารี แต่งกายดี ท่าทีสง่า วาจาไพเราะ"
นี่คือเอกลักษณ์ของนักเรียนสายน้ำผึ้ง โรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มๆ ว่าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีล้วนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ก่อตั้งขึ้นเเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2504 โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ในปีพ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีพระเมตตารับโรงเรียนสายน้ำผึ้งมาไว้ในอุปถัมภ์ และเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพร้อมพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งเป็นประจำทุกปีอีกด้วย ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นผู้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เด็กนักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการเป็นลูกเจ้าฟ้า ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งกุลนารี ให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถเฉพาะด้าน และเน้นความรู้ด้านวิชาการ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคุณครูที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีระบบพี่ดูแลน้อง ปลูกฝังให้รักสามัคคีกันในหมู่คณะและรักในสถาบัน มั่นใจได้ว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้จะมีกลุ่มเพื่อนที่ดี รักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้มีความสุขเมื่อได้มาโรงเรียน
Cropped 2019 11 17 17 53 9
Cropped 2019 11 17 17 53 22

หลักสูตรของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 72 ห้องเรียน โดยหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งจะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรห้องเรียนปกติ
 • หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathemetic Special Intelligence Program : SMSIP)
 • หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดสอน 11 แผนการเรียน ได้แก่

 • แผนการเรียนศิลปกรรม
 • แผนการเรียนคหกรรม
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (AEP)
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive)
Cropped 2019 11 17 17 55 44

กรอบแนวคิด SN 4 SMARTS

นอกจากนี้โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและนักเรียนตามกรอบแนวคิด SN 4 SMARTS ซึ่งได้แก่

 • Smart Student : พัฒนานักเรียนให้สมกับการเป็นกุลนารีสายน้ำผึ้ง
 • Smart Teacher : พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี ดูแลเอาใจใส่นักเรียน และมีจรรยาบรรณของความเป็นครู
 • Smart Management : พัฒนาระบบการจัดการบริหารโรงเรียน
 • Smart School : พัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนและคงคุณภาพตลอดไป
Cropped 2019 11 17 18 1 57
Cropped 2019 11 17 18 2 21
Cropped 2019 11 17 18 2 32

เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราพระราชทานมงกุฎเพชรรัตน ครอบอักษร ส.น.
 • คติพจน์ : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ลูกผึ้งกตัญญู รู้แทนคุณ
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กุลนารี แต่งกายดี ท่าทีสง่า วาจาไพเราะ
 • ปรัชญาของโรงเรียน : ความรู้ดี กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล-เหลือง
  ○ สีน้ำตาล หมายถึง ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียนง่าย สุขภาพดี
  ○ สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสายน้ำผึ้ง
Cropped 2019 11 17 18 8 58

สถานที่ตั้งของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี 186 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022616477, 0225
โทรสาร : 022583347

Gallery