โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน
International School

Niva American International School
โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน

18 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240

About us

NIVA American International School โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน ตั้งอยู่ย่าน อโศก ใจกลางเมือง ดำเนินการสอนด้วย หลักสูตร แบบอเมริกัน (American curriculum) ที่รวมเอาทุกความต้องการทางการศึกษาของทั้งเด็กนานาชาติและเด็กไทยมาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนในทุกระดับ ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา รับนักเรียนช่วงอายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ค่าเทอม อยู่ที่ 200,000 - 500,000 บาทต่อปี โดยประมาณ

“ที่นี่ไม่ได้สอนแค่เพียงความรู้ในห้องเรียน
โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เป็น Family School ที่ใส่ใจนักเรียนทุกคน
เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงอย่างมีความสุขในบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัย
และสามารถดึงศักยภาพในตนเองมาใช้ได้อย่างสูงสุด
ทั้งยังนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี”
NIVA American International School โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน

กว่า 30 ปีที่เรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านศักยภาพของนักเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่า “เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกัน” เราได้ทำหน้าที่ช่วยต่อยอด และส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริง เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถดึงศักยภาพในตนเองมาใช้ได้อย่างสูงสุด (Authentic Learning) ผ่านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รอบด้านทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้รับบรรยากาศแห่งความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้

นอกจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เราได้ปรับปรุง หลักสูตร และ การเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนของเราสามารถนำความรู้ไปปรับใช้จริงได้ในอนาคต
Cropped 2019 10 28 17 44 30
Cropped 2019 10 28 17 45 14
Cropped 2019 10 28 17 45 57
Cropped 2019 10 28 17 46 19

ความเป็นมาของ NIVA American International School

 • 1991 สถาบัน NIVA Overseas School ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ  IGCSE
 • 1999 NIVA International Kindergarten เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล
 • 2001 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งเพื่อขยายพื้นที่ในการเรียนรู้ให้รองรับนักเรียนกว่า 250 คน
 • 2002 NIVA International School เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม 2002
 • 2004 ได้เริ่มต้นนำหลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) มาใช้ในระบบการเรียนการสอน
 • 2010 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ Western Association of Schools and Colleges (WASC) จากสหรัฐอเมริกา
 • 2011 ฉลองครบรอบ 20 ปีด้วยอาคารหลังใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
 • 2013 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ
 • 2017 ได้รับเลือกให้เป็น 10 Best International Schools in Thailand จากนิตยสารด้านการศึกษาชื่อดัง The Knowledge Review
 • 2018 ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาโดยการใช้หลักสูตรและพื้นฐานการเรียนรู้แบบอเมริกันอย่างเต็มรูปแบบ และใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า NIVA American International School หรือโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน
Cropped 2019 10 28 17 46 36

หลักสูตร อเมริกัน (American Curriculum)

โรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของอิสระทางการเรียนรู้ มีวิชาให้เลือกเรียนที่หลากหลาย โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะกลุ่มวิชาที่ตนสนใจได้ โดยไม่ละทิ้งความเป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักเรียนสามารถต่อยอดจากความสนใจที่มีอยู่เดิม พัฒนาต่อเนื่องไปเป็นทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่น ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความชอบของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันได้นำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกันภายใต้มาตรฐานของ California's Common Core มาปรับใช้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้
Cropped 2019 10 28 17 48 51
Cropped 2019 11 4 11 27 54

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล (Nursery and Kindergarten)

ในช่วงระดับชั้นนี้ โรงเรียนได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้เป็นหลัก สอดแทรกความรู้ผ่านการเรียนและการเล่น ใช้เทคนิค Theme Based-learning (TBL) ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ผ่านธีมเดียวกัน การเรียนรู้ในลักษณะนี้ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน อีกทั้งยังได้ความรู้ไปในขณะเดียวกันอีกด้วย ซึ่งเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนตั้งแต่ในวัยเด็กให้กับนักเรียน ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกเครียดหรือกดดัน จนไม่อยากเรียนรู้ด้านวิชาการหรือไม่อยากมาเรียน ซึ่งจะเกิดได้ง่ายกับเด็กในวัยนี้

ระดับชั้นประถมศึกษา (Elementary)

เน้นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาแทนการท่องจำคำตอบ ได้เรียนรู้ในลักษณะที่ท้าทายความสามารถด้วยการการตั้งคำถาม แก้ปัญหา ภายใต้สถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก ได้ลงมือทำในสถานการณ์เสมือนจริง เป็นการเรียนการสอนภายใต้เทคนิค Inquiry-Based Learning (IBL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งในการปรับใช้ในชีวิตจริง และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นต่อไป

Cropped 2019 10 28 17 48 20

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (Secondary)

ใช้เทคนิคการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างอิสระ ผ่านการค้นหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งภายในและนอกห้องเรียน และทดลองด้วยตนเอง โดยมีทีมครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจ เรียกว่าเทคนิค Research-Based Learning (RBL)

ทั้งนี้หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันยังสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เด็กที่นี่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งในอเมริกัน อังกฤษ หรือหลักสูตรอื่นๆ ในระดับนานาชาติ

โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ รวมไปถึงการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจ และยังมีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักเรียน อาทิ การสอบ IELTS และ SAT อีกด้วย

โปรแกรมปรับพื้นฐานภาษาสำหรับนักเรียน

 • ELD (English Language Development) โปรแกรมเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับกลาง
 • IE (Intensive English)  โปรแกรมเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตัวต่อตัวกับครูผู้สอน โดยโปรแกรมนี้ถูกใช้สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐาน ซึ่งจะมีการสอบวัดผลจนกว่าผู้เรียนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
Cropped 2019 11 4 11 22 57

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของนักเรียนอย่างเต็มที่

- สนามฟุตบอล
- สนามแบดมินตัน
- ห้องโถงใหญ่
- โรงอาหาร
- สนามบาสเกตบอล
- ห้องวิทยาศาสตร์
- สระว่ายน้ำในร่ม
- ห้องดนตรี
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- ห้องจัดกิจกรรม

โรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง

ที่นี่ไม่ได้สอนแค่เพียงความรู้ในห้องเรียน โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เป็น Family School ที่ใส่ใจนักเรียนทุกคน มีบรรยากาศอบอุ่นปลอดภัย เสมือนครอบครัว มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้เข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอยู่ตลอด

นอกเหนือจากมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านศักยภาพของนักเรียนแล้ว เรายังมุ่งเน้นและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งเรายังใส่ใจในทุก ๆ ความเห็นของผู้ปกครอง นำเอาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

Cropped 2019 10 28 17 47 0
Cropped 2019 10 28 17 47 13
Cropped 2019 10 28 17 47 28

NIVA American International School โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง

 • BTS ลงสถานีจตุจักร
 • MRT ลงสถานีลาดพร้าว
 • เดินทางโดยรถยนต์ ลงทางด่วนเกษตรนวมินทร์

ติดต่อเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:00 - 14:00 น.

Gallery