โรงเรียนโยธินบูรณะ
School

Yothinburana School
โรงเรียนโยธินบูรณะ

1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, 10800

 • 02-020-5791

About us

โรงเรียนสหศึกษาที่มีนักเรียนทั้งชายและหญิงทุกระดับชั้น โดยเริ่มรับนักเรียนชาย–หญิง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2538 และรับนักเรียนชาย–หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2541 และในปีเดียวกันนั้นเองโรงเรียนโยธินบูรณะได้มีมติเปิดการเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในภาษาอังกฤษ หรือ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP : English Program) เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย

"โยธิน...ถิ่นคนดี"

วลีนี้เป็นเอกลักษณ์ของ โรงเรียนโยธินบูรณะ ที่เด็กนักเรียนรุ่นต่อรุ่นล้วนยึดถือเอกลักษณ์นี้เอาไว้ โดยโรงเรียนโยธินบูรณะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478

โดยแรกเริ่มนั้นเป็นโรงเรียนชายล้วนที่รวม 2 โรงเรียนเข้าไว้ด้วยกัน
 • โรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูง (อนุวัฒน์ศึกษาคาร)
 • โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร
ซึ่งเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อโรงเรียนทั้ง 2 แห่งได้มารวมกันก็มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนโยธินบูรณะ” และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาจนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีนักเรียนทั้งชายและหญิงทุกระดับชั้น โดยเริ่มรับนักเรียนชาย–หญิง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2538 และรับนักเรียนชาย–หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2541 และในปีเดียวกันนั้นเองโรงเรียนโยธินบูรณะได้มีมติเปิดการเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในภาษาอังกฤษ หรือ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP : English Program) เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย
Cropped 2019 11 9 14 26 59
Cropped 2019 11 9 14 27 12
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนโยธินบูรณะได้มีมติเปิดการเรียนหลักสูตรของเคมบริดจ์ หรือ โครงการนานาชาติ (YBIP : Yothinburana International Program) เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย และเมื่อพ.ศ. 2556 โรงเรียนโยธินบูรณะได้มีมติเปิดการเรียนหลักสูตรในภาคปกติ (SMP : Science Math Program) หรือห้องพิเศษอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา ยังอนุมัติให้ โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย ในการเปิดสอนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ได้รับการยกย่องให้เป็น โรงเรียนต้นแบบเพื่อการเผยแพร่โครงการไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย
เดิมตั้งอยู่เลขที่ 1162 แยกเกียกกาย ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกใช้ในการก่อสร้างสัปปายะสภาสถานซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนบนที่ตั้งแห่งใหม่ที่เลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
Cropped 2019 11 9 14 29 16

 หลักสูตรของโรงเรียนโยธิบูรณะ 

ที่โรงเรียนโยธินบูรณะมีหลักสูตรที่มีความความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นคือ มีทั้งห้องเรียนปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษ ที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งในโครงการห้องเรียนพิเศษนั้นได้มีหลักสูตรย่อยอีก 3 หลักสูตร คือ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP), โครงการนานาชาติ (IP) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)

 ห้องเรียนปกติ 

โครงการภาคปกติ (RP)

โครงการภาคปกติของโรงเรียนโยธินบูรณะ มีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ พุทธศักราช 2551 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) โดยมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงตอนปลาย คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) แบ่งออกเป็น 7 แผนการเรียน ดังนี้
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-การอาชีพ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
Cropped 2019 11 9 14 38 40
Cropped 2019 11 9 14 38 58
Cropped 2019 11 9 14 39 16

 โครงการห้องเรียนพิเศษ 

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

โรงเรียนโยธินบูรณะถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program (EP) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของ English Program

โดยได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงสอนวิชาภาษาไทยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเป็นภาษาไทย เพราะทางโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งสู่สากล ดำรงตนแบบไทย” (Education to International Standards While Maintaining and Preserving Thai Culture)

ในปัจจุบัน English Program ของ โรงเรียนโยธินบูรณะ มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรายวิชาที่สอนประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการเน้นวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และสัทศาสตร์ (English Phonetics)

โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีวิชาเพิ่มเติมคือ วิชา 3D Animation และภาษาจีน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการเป็นประจำทุกปีในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TU-GET, Oxford Online Placement Test, Cambridge online Placement Test เป็นต้น
โครงการนานาชาติ (IP)

โปรแกรมนานาชาติโรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School International Programme - YBIP) นั้นเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) โดยมีการจัดรูปแบบ การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนจากประเทศต่างๆ

ซึ่ง โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ พุทธศักราช 2551 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) และเสริมความเข้มข้นด้วยหลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะได้ขออนุญาตมา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ทดสอบนานาชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มีศักดิ์และสิทธิ์ในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรของเคมบริดจ์ได้อีกด้วย
Cropped 2019 11 9 14 42 40

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีปรัชญามุ่งมั่นจัดการศึกษาบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และไอที โดยเน้นทักษะการคิดระดับสูง กระบวนการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสิบเสาะความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทย์-คณิต ใช้ภาษาอังกฤษเชี่ยวชาญ

ซึ่งหลักสูตรที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. มีการเรียนการสอนเข้มข้นในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิชาเอกให้นักเรียนเลือกด้วย คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
 อุดมคติ 10 ประการของโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 • ลูกโยธินฯ ต้องมีความสามัคคี เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องมีระเบียบวินัย เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องเสียสละ เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องมีความซื่อสัตย์ เช่นรุ่นพี่
 
 • ลูกโยธินฯ ต้องขยัน หมั่นเพียร เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องมีความมัธยัสถ์ เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องยกย่องสถาบัน เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องมีความอดทน เช่นรุ่นพี่
 • ลูกโยธินฯ ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เช่นรุ่นพี่
Cropped 2019 11 9 14 46 32

 เรื่องน่าสนใจของโรงเรียนโยธิบูรณะ 

 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โยธิน...ถิ่นคนดี
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน : คนดีศรีโยธิน
 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน
  ○ คบเพลิง : แสวงสว่างในโลกกมายถึงควาามรุ่งโรนน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรม ประจำโรงเรียนว่า ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
  ○ กงจักร : รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่อง นำทาง และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์ทั้งบวงให้สินไป
  ○ กนกลายไทย : ล้อมรอบคบเพลิง กรจักรอักษรย่อ ย.บ. และคติธรรมของโรงเรียนนั้นหมายถึง ลูกโยธินบูรณะทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
 • คติธรรมประจำโรงเรียน : ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 • คำขวัญประจำโรงเรียน : เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • สีประจำโรงเรียน : สีชมพู และ สีน้ำเงิน
  ○ สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความรัก ความสามัคคี และเสียสละ
  ○ สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ มีวินัย และคุณธรรม

Gallery