Triam Udom Suksa School
School

Triam Udom Suksa School
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok, 10330

 • 02-252-7302

About us

Triam Udom Suksa School โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็น โรงเรียนสหศึกษา ระดับชั้นมัธยมปลาย แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่านพญาไท กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนได้ใช้ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หลักสูตร 3 ปี (ม.4 - ม.6) ร่วมกับทฤษฎีความรู้ (theory of knowledge) การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended Essay) กระบวนการสร้างสรรค์ (Creativity) กิจกรรม (Activity)  การรับใช้ส่วนรวม (Service) โลกศึกษา (Global Education) เป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนการสอน

นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นผู้อำนวยการท่านแรกของโรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 แต่เดิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีชื่อว่า "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดยอยู่ในความดูแลของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั้น ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายแห่งแรกในประเทศไทย คือเมื่อปีพ.ศ.2479 แผนการศึกษาแห่งชาติได้มีการลดการศึกษาระดับมัธยมเหลือหกปี แบ่งเป็นสองตอนคือ ตอนต้นสามปี (ม.1 - ม.3) ตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 7 - 8 เรียกใหม่ว่า ชั้นเตรียมอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมายว่าเมื่อจบแล้ว จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ดังนั้นโรงเรียนเตรียมฯ

จึงก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่าต้องการเตรียมให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ลงมติให้จัดตั้ง "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น
Cropped 2019 11 16 18 1 44
Cropped 2019 11 16 18 1 26
หลังจากที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เกิดเรื่องราวมรสุมขึ้นมากมาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงได้ถูกโอนมาสังกัดกระทรวงศึกษา และได้ตัดคำว่า “แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออก ส่วนสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ พระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและถือเป็นของสูง มีคุณค่า และมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็ยังคงใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเป็นเครื่องหมายรวมจิตใจของคณาจารย์และนักเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ เรียกชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 เดิมว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (มศ.4 - มศ.5) แผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกทั่วไป มีหลักสูตรสองปีเท่าเดิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงเป็นชื่อเฉพาะที่มีความหมายเช่นเดิม เพราะนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ ส่วนมากต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

​​​​​​​และในปัจจุบันโรงเรียนก็ได้ให้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หลักสูตร 3 ปี (ม.4 - ม.6) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับเมื่อปี พ.ศ. 2533
ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีฐานะเป็นโรงเรียนเครือข่ายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกัน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โดยนักเรียนของทั้ง 3 โรงเรียนนี้ จะได้รับสิทธิเข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าจุฬาฯ (CUAP Program) ในรายวิชาที่นักเรียนสนใจและถนัดเป็นพิเศษอีกด้วย
Cropped 2019 11 16 18 2 1

หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่พิเศษที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้ทฤษฎีความรู้ (theory of knowledge ) การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended Essay)  กระบวนการสร้างสรรค์ (Creativity) กิจกรรม (Activity)  การรับใช้ ส่วนรวม(Service)  โลกศึกษา (Global Education) เป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนการสอน

มีการแบ่งสายการเรียนที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย
โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้
 

 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

แบ่งกลุ่มย่อยตามวิชาเลือกได้อีก 6 กลุ่ม คือ

 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาจีน
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน

 ภาษา-คณิตศาสตร์ 

3 ห้อง เรียนเพิ่มวิชาบริหารจัดการและเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 อีก 1 ภาษา (ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาเกาหลี)

 ภาษา-ภาษา 

เรียนเพิ่มวิชาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งกลุ่มวิชาภาษาที่เลือกได้ 6 กลุ่ม คือ

 • ภาษาฝรั่งเศส 2 ห้อง
 • ภาษาเยอรมัน 2 ห้อง
 • ภาษาญี่ปุ่น 2 ห้อง
 • ภาษาสเปน 1 ห้อง
 • ภาษาจีน 2 ห้อง
 • ภาษาเกาหลี 1 ห้อง
Cropped 2019 11 16 18 9 40
Cropped 2019 11 16 18 10 11
Cropped 2019 11 16 18 10 26

เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • เป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
 • มีการแข่งขันกีฬาสีเป็นโรงเรียนแรก ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน 7 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีแดง สีแสด สีม่วง และสีบานเย็น
 • มีพิธีประดับเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน : ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน : “โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”
  ○ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน
 • คติธรรมของโรงเรียน : นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน : พระเกี้ยว
 • สีประจำโรงเรียน : สีชมพู
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี
Cropped 2019 11 16 18 15 53

สถานที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-254-0287-8, 02-252-7001, 02-252-7302-3
โทรสาร: 0-2252-7002 (ธุรการ)

Gallery