Taweethapisek School
School

Taweethapisek School
โรงเรียนทวีธาภิเศก

505/5 Itsaraphap 42, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok, 10600

About us

โรงเรียนชายล้วน เพียงแห่งเดียวของฝั่งธนบุรี โดดเด่นที่การดูแลเอาใจใส่กันอย่างอบอุ่นด้วยระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง และสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่าอันเหนียวแน่นที่จะคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ตลอดเวลาทั้งในรั้ว และนอกรั้วโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

“โรงเรียนทวีธาภิเศกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นี่คือวิสัยทัจน์ที่มีมาอย่างยาวนานของ โรงเรียนชายล้วน เพียงแห่งเดียวของฝั่งธนบุรี นั่นคือ “โรงเรียนทวีธาภิเศก” จุดเด่นที่ทำให้ โรงเรียทวีธาภิเศก เป็นโรงเรียนชายล้วนที่หลายคนต่างใฝ่ฝัน ก็เพราะว่าการดูแลเอาใจใส่กันอย่างอบอุ่นด้วยระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง และสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่าอันเหนียวแน่นที่จะคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ตลอดเวลาทั้งในรั้ว และนอกรั้วโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานกำเนิด เนื่องในงานพระราชกุศลทวีธาภิเศกที่พระองค์ครองราชย์สมบัติมานานเป็นสองเท่าของพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยกำหนดให้วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนทวีธาภิเศก ภายในวันนั้นยังได้ทรงโปรดพระราชทานเหรียญที่ระลึกเป็นรูปเหรียญ 5 แฉกที่มีข้อความจารึว่า “ทวิธาภิเศก” อยู่ด้านหน้าของเหรียญ อีกทั้งยังทรงโปรดเกล้าให้ปั้นขยายรูปเหรียญขึ้นประดิษฐานไว้ที่หน้าจั่วของโรงเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนทวีธาภิเศก”
Cropped 2020 0 20 15 35 5
Cropped 2020 0 20 15 35 16
สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้สังคมที่อบอุ่นในรั้วโรงเรียนทวีธาภิเศกแห่งนี้ คือการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนมุ่งพัฒนาตนเอง

นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามไปพร้อมกับการเผยแพร่ชื่อเสียงที่ดีให้สถาบัน ดังเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้คือ

•    ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
•    ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
•    ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
•    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•    สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
•    สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
•    สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งมีคุณภาพ
•    ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษทวีธา”
•    ผู้เรียนรักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย
การันตีคุณภาพด้วยตัวอย่างศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงทางราชการมากมาย อาทิเช่น

•    ฯพณฯศาสตรจารย์ สัญญาธรรมศักดิ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี)
•    พลเอกสุจินดา คราประยูร (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
•    จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนากูร (อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ)
•    พลเรือเอกกวี สิงหะ (อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ)
•    พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
•    พลเอกปรีชา โรจนแสน (อดีตสมาชิกสภานิตอบัญญัติแห่งชาติ)

และโรงเรียนทวีธาภิเศกไม่เพียงแต่ปลูกฝังความมีวินัย เข้มแข็ง และอดทน จนศิษย์ ได้มีชื่อเสียงทางราชการเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะดาราที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอีกด้วย เช่น อั้ม อธิชาติ, ไนกี้ นิธิดล, บอย โชคชัย
Cropped 2020 0 20 15 37 21
 หลักสูตรของโรงเรียนทวีธาภิเศก 

เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ฯ, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพเทคโนโลยี, สุขศึกษา ฯ, ศิลปะ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปีการศึกษา 2553 เริ่มใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งประเภทห้องเรียน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
•    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนปกติ 8 ห้อง
•    ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) 1 ห้อง
•    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (GIFTED) 1 ห้อง
Cropped 2020 0 20 15 42 20
Cropped 2020 0 20 15 42 34
Cropped 2020 0 20 15 42 47
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งประเภทห้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท 6 แผนการเรียน ได้แก่

 ห้องเรียนปกติ 
•    แผนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 ห้อง
•    แผนภาษาและคณิตศาสตร์
•    แผนภาษา(จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ เยอรมัน)

 ห้องเรียนพิเศษ 
•    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
•    ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

 มีแผนการเรียนสำหรับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2561) 
•    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ SMTE 1 ห้อง
•    ห้องเรียนพิเศษ MEP-SCI 1 ห้อง (แผนการเรียนใหม่เปิดปี 2562)
•    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 ห้อง
•    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 1 ห้อง
•    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 1 ห้อง
•    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง
•    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน - ภาษาฝรั่งเศษ 1 ห้อง
•    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ทักษะกีฬา 1 ห้อง (แผนการเรียนใหม่เปิดปี 2562)
•    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ธุรกิจ 1 ห้อง (แผนการเรียนใหม่เปิดปี 2562)

ซึ่งเป็นแผนการเรียนที่เพิ่มมาใหม่ในปี พ.ศ. 2561 และโรงเรียนทวีธาภิเศก ไม่ได้เพียงแค่ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันกับยุคสากลเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงและพัฒนา ทั้งบุคลากร และอาคารเรียนให้ก้าวนำสมัยจนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต
นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้นโยบาย 2 กระตุก

1. กระตุกยอดจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้มากขึ้น
ซึ่งสูงกว่ายอดจำนวนในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยใช้วิธีประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ ออกนิเทศและติดตามผล

2. กระตุกคุณภาพทางการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
และโครงสร้างการทำงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีความยืดหยุ่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบบการเบิกจ่ายสะดวกรวดเร็วเมื่อผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุของทางราชการ

จึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรู้ ความรักชาติ และสถาบันแน่นอน
Cropped 2020 0 20 15 47 19
เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนทวีธาภิเศก

•    ชื่อโรงเรียน : ทวีธาภิเศก
•    ประเภทโรงเรียน : ชายล้วน วันสถาปนา : 17 กรกฎาคม 2441
•    เครื่องหมายประจำโรงเรียน : ภาพเหมือนรูปเหรียญ ทวีธาภิเศก
•    คำขวัญโรงเรียน :
     “สุขภาพดี มีน้ำใจ  วินัยเยี่ยม เปี่ยมกตัญญู รู้รับผิดชอบ รอบคอบซื่อสัตย์ เคร่งครัดคุณธรรม”
•    วิสัยทัศน์ : โรงเรียนทวีธาภิเศกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ
     มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
•    สีประจำโรงเรียน : เขียว – ขาว
โดยโรงเรียนทวีธาภิเศกเปิดรับสมัครนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รับสมัครโดยการสอบเข้า และรับสมัครโดยความสามารถพิเศษ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
•    0-2465-0072
•    0-24655156
•    Fax 0-24652882
•    webmaster@taweethapisek.ac.th

Gallery