St.Francis Xavier Convent School
School

St.Francis Xavier Convent School
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

92 Soi Samsen 11, Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, 10300

  • 02-241-2604

About us

St.Francis Xavier Convent School โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนหญิงล้วนย่านสามเสน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหญิงล้วน ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีโครงการพิเศษที่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน (Special English Program หรือ SEP) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น

St.Francis Xavier Convent School โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนหญิงล้วนย่านสามเสน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหญิงล้วน ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2468 โดยคุณพ่อบรัวซาต์ (Broizat) เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ผู้มีความประสงค์ให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจัดการศึกษาให้กับกุลธิดา เด็กกำพร้า และเด็กยากจนที่อยู่ในชุมชนเขตวัดสามเสน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อจะได้มีความรู้ มีวิชาชีพติดตัวและเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งถือเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ของ โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

แรกเริ่ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 528 ถนนราชวิถี สามเสน กรุงเทพฯ สยาม ใกล้ๆ กับวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านนี้ชื่อ “เบอร์รีเฮ้าส์” (Beril House) โดยโรงเรียนได้เริ่มต้นการเรียนการสอนเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 โดยมีนักเรียนในช่วงแรก 14 คน แบ่งเป็นนักเรียนภาษาฝรั่งเศส 9 คน ภาษาอังกฤษ 5 คน มี เซอร์ มารี-ชารลส์ เป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส และ ครูพร ชาวสยามสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีการสอนวาดเขียน การระบายสีน้ำ สีน้ำมัน ดนตรี การเย็บปักถักร้อย การทำความสะอาด
Cropped 2020 2 9 11 31 42
Cropped 2020 2 9 11 31 52
ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการซื้อและได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ใหม่ คือ อารามภคินีพระหฤทัย ซึ่งมีสถานที่กว้างขวางกว่า เหมาะกับการใช้เป็นโรงเรียน ซึ่งคือสถานที่ที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2489 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับเปิดชั้นเตรียมอุดม คือ ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 แผนกศิลป์ ชั้นละ 1 ห้อง และในปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เปิดสอนตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีศิยย์เก่าคนดังที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งนางสาวไทย เช่น อภันตรี ประยุทธเสนีย์ (นางสาวไทย พ.ศ.2510), สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นางสาวไทย พ.ศ.2544), ชาลิสา บุญครองทรัพย์ (นางสาวไทย พ.ศ.2546) และดารานักแสดง เช่น ดวงตา ตุงคะมณี, ธัญญา วชิรบรรจง ตู่ นันทิดา,เก้า สุภัสสรา และนิชา ปาลวัฒน์วิไชย
Cropped 2020 2 9 11 33 10

หลักสูตรของ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ คือ “การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติ และปฏิบัติภาระกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”
Cropped 2020 2 9 11 37 34
Cropped 2020 2 9 11 37 45
Cropped 2020 2 9 11 38 19
สำหรับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา เด็กๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและการรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่นได้ รวมไปถึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ ได้อีกด้วย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด รวมทั้งมีทักษะด้านต่างๆ ดีขึ้น
Cropped 2020 2 9 11 39 23
ส่วนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโรงเรียนได้จัดโครงการพิเศษที่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน (Special English Program หรือ SEP) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น พร้อมกับกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และเสริมทักษะชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติจริง “Learning by doing” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพ ศูนย์สรรค์ดนตรี ให้เอื้อต่อการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน และเป็นแหล่งค้นหาความเป็นอัจฉริยะของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียน ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ รวมทั้งจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีเนื้อหา/สาระ การเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น

โดยระดับมัธยมปลายนั้นแบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ

● แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ (สายศิลป์คำนวณ)
● แผนการเรียนคณิต - วิทย์ (สายวิทย์)
● แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส (สายศิลป์ภาษา)
● แผนการเรียนอังกฤษ - จีน (สายศิลป์ภาษา)
Cropped 2020 2 9 11 41 1
Cropped 2020 2 9 11 41 25

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


● ปรัชญาการศึกษา : มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้
● คติพจน์ของโรงเรียน : ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

● วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
สังคมอุดมปัญญา งามสง่าสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พรั่งพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีใจรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

● เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ : “สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : มารยาทดี มีเมตตากรุณา”

● ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม
   มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑล
   มีโล่ป้องกันศัตราวุธภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน
   ส่วนบนมีอักษร ซ.ฟ. ส่วนกลางเว้นว่าง
   ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกัน
   มีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย
   ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย

● สีประจำโรงเรียน : สีเขียว - สีเหลือง
   ○ สีเขียว หมายถึง การเจริญเติบโตงอกงามของชีวิตอย่างมีคุณภาพ
   ○ สีเหลือง หมายถึง ความเจิดจ้าแห่งคุณธรรม และความสุขุม สงบแห่งจิตใจ

Gallery