Satree Wat Mahapruttaram Girls\' School
School

Satree Wat Mahapruttaram Girls' School
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

519 Mahaphruttharam Rd, Maha Phruttharam, Bang Rak, Bangkok, 10500

  • 02-236-0575

About us

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Satree Wat Mahapruttaram Girls' School under the Royal Patronage of her Majesty the Queen เป็น โรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วน ในย่าน หัวลำโพง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Satree Wat Mahapruttaram Girls' School under the Royal Patronage of her Majesty the Queen เป็น โรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วน ในย่าน หัวลำโพง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2461

และเปิดทำการสอนในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 โดยในช่วงแรกได้เปิดทำการสอน เป็นโรงเรียนอาชีวพาณิชยการวัดมหาพฤฒาราม (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสารพัดช่าง ซึ่งย้ายจากวัดมหาพฤฒารามไปอยู่ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า)
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2461 กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ 5,000 บาท เพื่อทำการซ่อมใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ซึ่งขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา ( เดิม ) เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2461

และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2461 โดยรับนักเรียนที่มีอายุ 6 ขวบ ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง นักเรียนชายให้เรียนอยู่ได้อายุไม่เกิน 12 ปี สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 109 คน ครู 3 คน นางสุภาพ ตีระนันทน์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เพิ่มชั้นเรียนตามลำดับ จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงมัธยมปีที่ 8 พ.ศ. 2482 ยุบชั้นมัธยมปีที่ 7 – 8 ตามแผนการศึกษาของชาติสมัยนั้น
Cropped 2020 1 25 12 18 5
Cropped 2020 1 25 12 18 24
ในปีพ.ศ. 2514 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม” โดยตัดคำว่า วัด ออก เพราะเห็นว่าทำให้เกิดความสับสนกับโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และในปี พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามเข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หลังจากที่พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรสิ้นพระชนม์ หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปภัมภ์ของโรงเรียนถึง 26 ปี
และในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาของชาติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2539 ก็เปลื่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามเดิม และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

โดย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวลี ผกาพันธุ์, ใบเตย สุวพิชญ์, กุ๊กไก่ ภาวดี (นักแสดง), แพท ณปภา, อ้อน ลัคนา, เบลล์ ไชน่าดอลล์ และ บุตรี เผือดผ่อง นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก
Cropped 2020 1 25 13 17 4

หลักสูตรของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์


โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วน ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 จัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ทักษะชีวิต และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม สำนึกในการเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นการปกครองระดับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับปรัชยาของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ คู่ความดี”
Cropped 2020 1 25 13 20 58
Cropped 2020 1 25 13 21 29
Cropped 2020 1 25 13 21 48
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

●    หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
●    หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
●    หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ
●    หลักสูตรห้องเรียนปกติ

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

●    หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
●    หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
●    หลักสูตรกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
●    หลักสูตรกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
●    หลักสูตรกลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น
●    หลักสูตรกลุ่มการเรียนภาษาจีน
●    หลักสูตรกลุ่มการเรียนธุกิจ-คอมพิวเตอร์
Cropped 2020 1 25 13 26 6
เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

●    ปรัชญาของโรงเรียน : ความรู้คู่ความดี

●    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าในการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
      ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความสุขตามวิถีไทยในความเป็นสากล

●    สัญลักษณ์ของโรงเรียน : ด้านบนเป็นชฎา ภายใต้ชฎาเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียน คือ มพ
      ถัดลงมาเป็นรูปดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน
      ส่วนล่างสุดคือ ริบบิ้นสีฟ้าที่ภายในเขียนว่า “โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกบัวหลวง

●    สีประจำโรงเรียน : สีกรมท่าและสีฟ้า
     ○    สีกรมท่า หมายถึง ความมั่นคง และความสงบสุข
     ○    สีฟ้า หมายถึง ความรุ่งโรจน์ และความสดใส

Gallery

Keywords

EN Language

Mathematics english girls' school private school private schools satree wat mahapruttaram satree wat mahapruttaram girls school satree wat mahapruttaram girls' school science

TH Language

กุ๊กไก่ ภาวดี คณิตศาสตร์ ดอกบัวหลวง เทควันโดโอลิมปิก บุตรี เผือดผ่อง เบลล์ ไชน่าดอลล์ ใบเตย สุวพิชญ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ แพท ณปภา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วน โรงเรียนสตรี โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนหญิงล้วน วิทยาศาสตร์ สตรีมหาพฤฒาราม สตรีวัดมหาพฤฒาราม สวลี ผกาพันธุ์ หญิงล้วน หลักสูตรห้องเรียนปกติ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ หัวลำโพง อ้อน ลัคนา