Saipanya School
School

Saipanya School
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

1598 Krung Kasem Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok , 10100

  • 02-221-0196

About us

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Saipanya School โรงเรียนหญิงล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลัก ปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุและผล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาน และคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการทำงานได้อย่างเหมาะสม

นี่เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่บ่งบอกว่านักเรียนหญิงทุกคนที่นี่ควรจะเป็นอย่างไร โดย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สถาปนาขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ภายหลังจากที่พลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ สิ้นพระชนม์ได้ 1 ปี ทายาทได้พร้อมใจกันยกตำหนักของพระองค์ท่าน พร้อมด้วยที่ดินบริเวณใกล้เคียงให้เป็นของรัฐบาลเพื่อจัดเป็นสถานศึกษาสำหรับกุลสตรี  เนื่องด้วยเห็นว่าในสมัยนั้นรัฐบาลได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับนักเรียนชายขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว แต่โรงเรียนสำหรับสั่งสอนอบรมเด็กผู้หญิงให้มีความรู้ทัดเทียมกับเด็กผู้ชายยังมีไม่มาก
และจึงคิดกันว่าถ้าได้ยกตำหนักให้เป็นของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสำหรับกุลสตรีจะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป ทั้งจะเป็นการชอบด้วยพระอัธยาศัยของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์  ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งเป็นพระนัดดาจึงได้นำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงอนุโมทนาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “สายปัญญา” ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนสายปัญญา ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Cropped 2020 0 3 17 46 33
Cropped 2020 0 3 18 1 37

หลักสูตรของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหญิงล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลัก มีกลุ่มการเรียนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุและผล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาน และคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี 3 หลักสูตร คือหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) และหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีทั้งหมด 6 แผนการเรียน คือ

●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
●    แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คหกรรม
Cropped 2020 0 3 17 52 35
Cropped 2020 0 3 17 52 54
Cropped 2020 0 3 17 53 13

เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

●    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : สายปัญญาสืบสานงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม มุ่งนำวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

●    ปรัชญาของโรงเรียน : ประพฤติดี วิชาดี มีทักษะ พละเด่น
     ○    ประพฤติดี
           หมายถึง เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม ความดีงาม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     ○    วิชาดี
           หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
     ○    มีทักษะ
           หมายถึง มีความขยันในการทำงานและฝึกฝน จนสามารถนำความรู้และความชำนาญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ○    พละเด่น
           หมายถึง ความเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเป็น

●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : สืบสานงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
     ○    สืบสานงานฝีมือ
           หมายถึง สืบทอดงานด้านศิลปหัตถกรรม ที่มีคู่กับโรงเรียนสายปัญญาฯ ตลอดมา
     ○    ยึดถือคุณธรรม
           หมายถึง มีความรักชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
     ○    น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           หมายถึง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวันในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
Cropped 2020 0 3 18 0 55
●    อัตลักษณ์ของโรงเรียน : “กุลสตรี  มีปัญญา”
     ○    กุลสตรี
           คือ แต่งกายและมีทรงผมถูกระเบียบ, มีกิริยา  วาจา  สุภาพเรียบร้อย, รักษาระเบียบวินัย
           และชื่อเสียงของโรงเรียน และมีจิตอาสา ใฝ่ใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
     ○    มีปัญญา
           คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่โรงเรียนกำหนด
           รวมไปถึงนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ

●    คำขวัญของโรงเรียน : “นตถิ   ปญญา   สมาอาภา” หมายถึง  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

●    สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - เหลือง
     ○     "สีน้ำเงิน” 
           เป็นสีที่ระลึกถึงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ
           เนื่องจากทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ และทรงใช้สีน้ำเงินเป็นเครื่องแบบกรมเจ้าท่า
     ○     “สีเหลือง” 
           เป็นสีประจำวันประสูติ (วันจันทร์) ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
           ผู้ทรงเป็นองค์อุปการะองค์ที่ 2

●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายคำ)

Gallery