Saint Joseph Convent School
School

Saint Joseph Convent School
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

7 Convent Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok, 10500

  • 02-631-0084

About us

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ Saint Joseph Convent School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับชั้น มัธยมศึกษา โดยหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ Saint Joseph Convent School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450 โดยคณะภคินีโดยคุณแม่อธิการิณีแซงต์ซาเวียร์ (MERE SAINT-XAVIER) เป็นโรงเรียนก่อตั้งเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่บรรดาเด็กหญิง

และเป็นโรงเรียนลำดับที่สามของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนักบวชสตรีในคริสตศาสนาที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2441 เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ โดยยึดถือในปรัชญา
“มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้”
Cropped 2020 0 20 16 22 26
Cropped 2020 0 20 16 22 44
โดย 20 ปีแรกหลังการจัดตั้ง Saint Joseph Convent School หลักสูตรการศึกษาจะเน้นหนักไปทางด้านภาษา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในการเรียนการสอน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาเป็นบุตรและธิดาชาวยุโรปที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย วิชาการที่เน้นศึกษาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จริยธรรม วาดเขียน ดนตรีและการฝีมือ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการดูแล ทั้งด้านวิชาการและอบรมสั่งสอนในด้านจริยธรรมและกิริยามารยาท ด้วยความตั้งใจและการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน
ดังนั้นบรรดาคหบดี ข้าราชการ และพ่อค้าไทย จึงให้ความสนใจและเริ่มนิยมส่งบุตรหลานของตนมาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีนักเรียนไทยเข้าศึกษามากขึ้น โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางของระบบการศึกษาไทย จนกระทั่งใน พ.ศ.2480 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนของรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ
Cropped 2020 0 20 16 23 24

หลักสูตรของ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ Saint Joseph Convent School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีการจัดรายวิชาพื้นฐานครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะการเรียนรู้ 5 ประการที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน
และทางโรงเรียนได้จัดรายวิชาเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

●    วิชาภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 3
●    วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูต่างชาติ
●    วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 คาบ
     โดยครูต่างชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 5
Cropped 2020 0 20 16 26 10
Cropped 2020 0 20 16 26 24
Cropped 2020 0 20 16 26 37
อีกทั้งยังมีหลักสูตร English Program (EP) อีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนตามศักยภาพของตน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแล้ว ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเกิดการลงมือปฏิบัติจริงในแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการพัฒนาทักษะของนักเรียน
สำหรับแผนการเรียนของเด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด 6 แผนการเรียน คือ

●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปะ / ศิลปะและการออกแบบ
●    แผนการเรียนภาษาและสังคมศึกษา
Cropped 2020 0 20 16 28 11

เรื่องน่ารู้ของ Saint Joseph Convent School


●    ปรัชญาของโรงเรียน : “มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้”

●    อัตลักษณ์ของนักเรียน :
     ○    ซื่อตรง : ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใสไม่คดโกงยึดความถูกต้อง
     ○    เรียบง่าย : อยู่อย่างพอเพียง สมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน
           และมีความสุขในชีวิตของตน
     ○    การงาน : รักและมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ
     ○    รัก เมตตา : เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ
     ○    รู้คุณ : กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น
           จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา

●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น หมายถึง รักผู้อื่น
     ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
     เสียสละเพื่อส่วนรวมอุทิศตน เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความดีงามของส่วนรวม และสถาบัน

●    คติพจน์ของโรงเรียน : ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน
Cropped 2020 0 20 16 32 34
●    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน :
     ○    จงรักภักดีและกตัญญู
     ○    ซื่อตรง
     ○    เรียบง่าย
     ○    ขยัน ทุ่มเท
     ○    เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
     ○    มีวินัย
     ○    ใฝ่เรียนรู้
     ○    เชิดชูความเป็นไทย

●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน :
     ดอกลิลลี่ หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตน สุภาพ
     มีความบริสุทธิ์สดใส เป็นแบบฉบับอันดีงาม

●    สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-เหลือง
     ○    สีน้ำเงิน แสดงถึง ความดีงาม ความสงบสำรวม ความมีกฎเกณฑ์
           ความเป็นเลิศและความเป็นฝ่ายข้างมาก
     ○    สีเหลือง แสดงถึง วุฒิภาวะ หรือความเจริญเต็มที่ เป็นสีของความสว่าง
           เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะถือได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่
           เช่น อรุณของทิวาวาร อันหมายถึงการเริ่มต้น

Gallery