Sainampeung School
School

Sainampeung School
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

186 Sukhumvit Soi 22 Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok, 10110

About us

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ Sainampeung School โรงเรียนหญิงล้วน ใจกลางเมืองย่าน สุขุมวิท ใช้หลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งกุลนารี ให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ Sainampeung School โรงเรียนหญิงล้วน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มๆ ว่า 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีล้วนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ก่อตั้งขึ้นเเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2504 โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ในปีพ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีพระเมตตารับโรงเรียนสายน้ำผึ้งมาไว้ในอุปถัมภ์ และเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพร้อมพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งเป็นประจำทุกปีอีกด้วย ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นผู้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เด็กนักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการเป็นลูกเจ้าฟ้า ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งกุลนารี ให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถเฉพาะด้าน และเน้นความรู้ด้านวิชาการ ตามเอกลักษณ์ของนักเรียนสายน้ำผึ้ง ที่กล่าวไว้ว่า 
"กุลนารี แต่งกายดี ท่าทีสง่า วาจาไพเราะ"

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคุณครูที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีระบบพี่ดูแลน้อง ปลูกฝังให้รักสามัคคีกันในหมู่คณะและรักในสถาบัน มั่นใจได้ว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้จะมีกลุ่มเพื่อนที่ดี รักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้มีความสุขเมื่อได้มาโรงเรียน
Cropped 2019 11 17 17 53 9
Cropped 2019 11 17 17 53 22

หลักสูตรของ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 72 ห้องเรียน โดยหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งจะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรห้องเรียนปกติ
 • หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathemetic Special Intelligence Program : SMSIP)
 • หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดสอน 11 แผนการเรียน ได้แก่

 • แผนการเรียนศิลปกรรม
 • แผนการเรียนคหกรรม
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (AEP)
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive)
Cropped 2019 11 17 17 55 44

กรอบแนวคิด SN 4 SMARTS

นอกจากนี้ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและนักเรียนตามกรอบแนวคิด SN 4 SMARTS ซึ่งได้แก่

 • Smart Student : พัฒนานักเรียนให้สมกับการเป็นกุลนารีสายน้ำผึ้ง
 • Smart Teacher : พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี ดูแลเอาใจใส่นักเรียน และมีจรรยาบรรณของความเป็นครู
 • Smart Management : พัฒนาระบบการจัดการบริหารโรงเรียน
 • Smart School : พัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนและคงคุณภาพตลอดไป
Cropped 2019 11 17 18 1 57
Cropped 2019 11 17 18 2 21
Cropped 2019 11 17 18 2 32

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราพระราชทานมงกุฎเพชรรัตน ครอบอักษร ส.น.
 • คติพจน์ : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ลูกผึ้งกตัญญู รู้แทนคุณ
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กุลนารี แต่งกายดี ท่าทีสง่า วาจาไพเราะ
 • ปรัชญาของโรงเรียน : ความรู้ดี กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล-เหลือง
  ○ สีน้ำตาล หมายถึง ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียนง่าย สุขภาพดี
  ○ สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสายน้ำผึ้ง
Cropped 2019 11 17 18 8 58

สถานที่ตั้งของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี 186 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022616477, 0225
โทรสาร : 022583347

Gallery