Mater Dei School
School

Mater Dei School
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

534 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok, 10330

  • 02-252-6524

About us

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย Mater Dei School โรงเรียนหญิงล้วน ชื่อดังแห่ง ย่านชิดลม กรุงเทพมหานคร ที่ก่อตั้งมากว่า 92 ปี เป็นโรงเรียน โรมันคาทอลิก เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และภาษาจีน มีการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย Mater Dei School โรงเรียนหญิงล้วน ชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ก่อตั้งมากว่า 92 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471  เป็นโรงเรียนแรกที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, OSU) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและสตรี เพื่อการยกสถานภาพของสตรีฝึกอบรมให้เด็กหญิงเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในครอบครัวและสังคม เป็นภรรยาและมารดาที่ดี เป็นผู้มีความรู้คู่กับคุณธรรม รู้จักรักและรับใช้
 
“อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์”
ปรัชญาของ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย Mater Dei School โดยในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้รับการอนุมัติให้ถวายโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้แด่พระมารดาของพระเจ้า และให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาละตินว่า "มาแตร์เดอี" บนที่ดินแถวๆ เพลินจิต เพราะมีอาคารไม้ที่เหมาะจะสร้างเป็น โรงเรียน อีกทั้งยังได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นหลังหนึ่งเพื่อเป็นอาคารเรียน ใช้เวลาสร้างเจ็ดเดือนเต็ม เป็นอาคารไม้สักทั้งหลัง จากนั้นมาแมร์เทเรซาและผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่งเริ่มต้นทำความสะอาด จัดเตรียมห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอาราม และวัดเล็ก ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญของการจัดตั้งโรงเรียน มาแมร์ราฟาเอล และมาแมร์มารี เดอ ลูร์ด ได้เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเตรียมการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย เพราะโรงเรียนต้องจัดสอนภาษาไทยวันละหนึ่งคาบทุกวัน
Cropped 2020 1 3 14 42 42
Cropped 2020 1 3 14 43 6
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2471 คณะอุร์สุลินได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิง ได้ การเสกอาคารโรงเรียนใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 45 คนแรกเริ่มต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อแรกเปิดรับนักเรียนสองแผนก คือ ภาษาอังกฤษ และ แผนกภาษาฝรั่งเศส มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ แม้จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงแต่ในช่วงแรกโรงเรียนก็ได้เปิดรับนักเรียนชายด้วย คือ ในชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนชายพระองค์หนึ่งในระดับอนุบาลเมื่อปี พ.ศ. 2473 คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร - มหาอานันทมหิดล เลขประจำตัว 273 และอีก 2 ปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทรงได้รับเลขประจำตัว 449

ต่อมาภายหลังทางโรงเรียนก็งดรับนักเรียนชาย และกลายมาเป็นเพียงโรงเรียนหญิงล้วนมาจนถึงปัจจุบัน
Cropped 2020 1 3 14 58 55

หลักสูตรของ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียน โรมันคาทอลิก เอกชนหญิงล้วน จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพุทธศักราช 2560 แต่เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และภาษาจีน ตั้งแต่ชั้นประถม 1) ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจะเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย อย่างการใช้หลักการมอนเดสซอรี เพราะทางโรงเรียนให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับกระบวนการเรียนรู้และศึกษาเล่าเรียนของบุตรในระยะยาว โดยปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยและฝึกการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

ส่วนระดับชั้นประถมศึกษานั้นจะเปิดรับเพิ่มเติมเพียงแค่ 24 คนเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขคือ รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเป็นผู้สมัครเข้าชั้นอนุบาลของโรงเรียนเท่านั้น ไม่รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ
Cropped 2020 1 3 15 3 44
Cropped 2020 1 3 15 3 57
Cropped 2020 1 3 15 4 20
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับนักเรียนห้องละไม่เกิน 45 คน มีด้วยกัน 6 แผนการเรียน คือ

●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรีสากล (รับไม่เกิน 10 คน)
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์

สำหรับแผนการเรียนที่น่าสนใจของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยคือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรีสากล ซึ่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ –ดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากลแก่นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรี และมีทักษะพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว
นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรของโรงเรียนแล้วยังได้รับการสอนอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีจากคณะดุริยางคศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนทางดนตรีสะสม 5 ภาคเรียนรวมไม่น้อยกว่า 3.00 จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการสอบเอนทรานซ์หรือระบบ แอดมิชชั่นใดๆ อีกด้วย
Uploads%2f3709d848 8422 4a5f b417 bf5673fd8b5a%2fmater dei school 04
 เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

●    โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ (Mater Dei) เป็นภาษาละติน แปลว่า มารดาแห่งพระเจ้า

●    ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน :
 
อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

      ○    โรงเรียนเน้นศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรี
            และการช่วยเหลือสตรีที่ถูกกดขี่ข่มเหง และเป็นทาสของสังคม
      ○    โรงเรียนให้ความสาคัญกับการอบรมกิริยามารยาทที่งดงามของกุลสตรีไทย
            ความนุ่มนวลในกิริยาวาจา ความอ่อนน้อมถ่อมตน
      ○    โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา อดทน
            การรู้จักรักษาความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้
            นำสู่ไปความไม่เห็นแก่ตัวและอิสรภาพที่แท้จริงจากกิเลสต่างๆ อันจะทำให้สามารถรับใช้ผู้อื่นได้
      ○    โรงเรียนต้องการให้ศาสนาเป็นพื้นฐานและเป็นแกนกลางของพัฒนาการทางจิตวิญญาณ
            อันนำสู่ทัศนคติในการเลือกตัดสินใจและปฏิบัติอย่างมีหลักการและคุณธรรมเป็นที่ตั้ง
      ○    การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม
            ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของนักเรียน
            ในการแสดงความรู้ ความจริง การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
Cropped 2020 1 3 15 14 0
Cropped 2020 1 3 15 14 18
●    อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เซอร์เวียม (ยินดีรับใช้สังคม)
      ซึ่งเป็นเพียงคำเดียวที่ผลักดันโรงเรียน มุ่งสร้างคุณลักษณะของนักเรียน
      ให้มีจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้ การเป็นพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อสังคมและโลก
      มีมโนธรรมที่เที่ยงตรง มีความสงบมั่นคง มีสติและเข้มแข็งในจิตใจและจิตวิญญาณ

●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “SERVIAM ”
      เซอร์เวียมเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นผู้รักและรับใช้ที่มีอยู่ในนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกคน

●    สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า-สีขาว

Gallery