Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
School

Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

50 Ngam Wong Wan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, 10900

About us

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียน สหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา จนถึง ระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น จากนั้นเรียนยาวๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นแล้ว โดยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สำหรับวัตถุประสงค์นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นิสิตครูในระดับปริญญาของคณะศึกษาศาสตร์ได้ใช้เป็นที่ฝึกสอน อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ทดลองค้นคว้าวิชาทางด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นสถาบันให้การศึกษา อบรม กุลบุตร กุลธิดา ตามระดับความสามารถ สติปัญญา ความถนัดและความสนใจ โดยยึดมั่นไว้ซึ่ง อัตลักษณ์ คติธรรมและคำขวัญ ที่ว่า 
 
“รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม”

นอกเหนือการนักเรียนปกติแล้ว ทาง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยังมีโครงการดีๆ อย่างโครงการรับผู้ป่วยออทิซึมเข้าศึกษาอีกด้วย โดยปีแรกที่เปิดรับคือเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเปิดรับเด็กที่ป่วยเป็นออทิซึมเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทั้งหมดใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนในการร่วมชั้นเรียน และทำการเรียนการสอนจนนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก ใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545
Cropped 2020 0 7 16 52 23
Cropped 2020 0 7 16 52 47

หลักสูตรของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา อยู่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรที่ใช้จะอยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้แบ่งหลักการของหลักสูตรออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือ

 ช่วงชั้นที่ 1 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ ป.1 - ป.3 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากระดับชั้นอนุบาล ที่มุ่งพัฒนา นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษา ให้สามารถอ่านออก เขียน คิดคำนวณได้  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 ช่วงชั้นที่ 2 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.4 - ป.6 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป
Cropped 2020 0 7 16 56 19

 ช่วงชั้นที่ 3 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.1 - ม.3 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 2 เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองหาว่าตัวเองถนัดอะไร มีความสามารถและมีความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไหน ทำให้นักเรียนได้เลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

 ช่วงชั้นที่ 4 

ในช่วงชั้นนี้จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 - ม.6 โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 3  มุ่งเน้นการเพิ่มพูนควานรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความถนัด ความสนใจ เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาสายสามัญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Cropped 2020 0 7 16 57 54
Cropped 2020 0 7 16 58 9
Cropped 2020 0 7 16 58 31
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนได้มีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ดังนี้

1. แผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่ม 1 สำหรับคนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีน)
 กลุ่ม 2 สำหรับคนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์
 กลุ่ม 3 สำหรับคนที่มีความประสงค์ ความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เรียนที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์ มีความพร้อม และความสามารถในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Cropped 2020 0 7 17 2 15

 เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 

●    เปิดรับนักเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น จากนั้นเรียนยาวๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
●    อัตลักษณ์ คติธรรมและคำขวัญของโรงเรียน : รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม
●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
●    ปรัชญาของโรงเรียน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิต และความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพแห่งตนมีจิตสำนึกในหน้าที่ นำประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสุข ความสงบ และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างมั่นคง
●    ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : พระพิรุณทรงนาค
●    สีประจำโรงเรียน : สีม่วง มาจากสีของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นกระพี้จั่น เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีสีม่วง ผลิดอกพร้อมกันอย่างมีระเบียบ ลำต้นมีประโยชน์หลายอย่างในชีวิตประจำวัน เปรียบเสมือนนักเรียนของโรงเรียน ที่มีความพร้อมด้วยระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

Gallery