Chulalongkorn University Demonstration Secondary School
School

Chulalongkorn University Demonstration Secondary School
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

254 Soi Chula Soi 11 Phayathai Rd. Wang Mai, Pathumwan, Bangkok, 10330

About us

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม Chulalongkorn University Demonstration Secondary School มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทางโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) นั้นจะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน คือ ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่ผู้ปกครองหลายท่านให้ความสนใจ และอยากส่งบุตรหลายเข้าเรียนมากที่สุดในกรุงเทพฯ ก็คงจะต้องมีชื่อของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอยู่ด้วยอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่เป็นเสมือนสถานที่บ่มเพาะความรู้ ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเป้าหมายอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเอง
สำหรับประวัติของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม Chulalongkorn University Demonstration Secondary School นั้นเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งการก่อตั้งครั้งนี้ก็เพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครู ของทางคณะครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะจบการศึกษาและทำหน้าที่คุณครูในอนาคต และในปี 2512 ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ก็ได้แยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)
Cropped 2020 0 3 16 13 53
Cropped 2020 0 3 16 14 4

ข้อมูลโดยสังเขป
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
วันที่ก่อตั้ง : 20 มิถุนายน 2501
ผู้ก่อตั้ง : ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ที่ตั้ง : 254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำของภูมิภาคที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
              และร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มุ่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
              เพื่อเสริมสร้างสังคมการศึกษาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สีประจำโรงเรียน : สีชมพู
คำขวัญ : ความรู้ คู่คุณธรรม
สัญลักษณ์ : พระเกี้ยว
Cropped 2020 0 3 16 14 19
โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) นั้นมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแต่ละระดับชั้นจะมีจำนวน 7 ห้องด้วยกัน และส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) มากกว่าเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาในระดับมาตรฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทางโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) นั้นจะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน คือ
Cropped 2020 0 3 16 14 34
Cropped 2020 0 3 16 14 45
Cropped 2020 0 3 16 14 59
•    ภาษาไทย
จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอ้างอ้างทางศาสตร์การจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย โดยรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติมจะมีให้ในทุกระดับชั้น และทุกภาคการศึกษา

•    ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจะมีทั้งหมด 5 ภาษา คือ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และภาษจีน

•    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหมวดนี้ จะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ สังคม ศาสนา รวมทั้งทางด้านวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีวิชาเลือกเสรี (เพิ่มเติม) ในหมวดนี้ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 6

•    คณิตศาสตร์
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระดับม. ต้น และ ม.ปลาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายให้พร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
Cropped 2020 0 3 16 15 30
•    วิทยาศาสตร์
มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีห้องทดลอง และแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็มีการเปิดภาควิชาที่เน้นในการพิชิตโจทย์ O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมกับให้กับนักเรียนด้วย

•    สุขศึกษาและพลศึกษา
ในหมวดนี้จะมีการเพิ่มเติมด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา อาทิเช่น มวยไทย ยิมนาสติก กระบี่กระบอง ตะกร้อ เปตอง ฮอกกี้ แบดมินตัน วอลเลย์บอล เป็นต้น

•    ศิลปะ
เน้นความเป็นเลิศในด้านของกิจกรรมและวิชาชีพเกี่ยวกับศิลปะ โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนมากมาย ทั้งเรื่องของ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การออกแบบ รวมทั้งทักษะพื้นฐานทางสถาปัตย์ เป็นต้น

•    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะ และสาระสำคัญพื้นฐานที่ช่วยต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานบ้าน
​​​​​​​
นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แผนการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนในโครงการ และพัฒนาการหลักสูตรการจัดการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ ด้วยวิธีการศึกษาพิเศษ รวมทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์อีกด้วย

Gallery