Chitralada School
School

Chitralada School
โรงเรียนจิตรลดา

Chitralada School Ratchawithi Rd, Suan Chitlada, Dusit, Bangkok, 10300

About us

โรงเรียนจิตรลดา Chitralada School เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็น โรงเรียนเอกชน ประเภทสหศึกษา ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง และบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้ด้วยเหมือนกัน

โรงเรียนจิตรลดา Chitralada School เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็น โรงเรียนเอกชน ประเภทสหศึกษา ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง และบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้ด้วยเหมือนกัน
โดยในช่วงแรกให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระองค์และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เจริญพระชนมายุพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์คนแรกที่ถวาย ฯ การสอนเพียงคนเดียว คือ ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์) และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสหายร่วมศึกษาอีก 7 คน นับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของ โรงเรียนจิตรลดา Chitralada School
Cropped 2020 1 11 15 15 2
Cropped 2020 1 11 15 15 20
ต่อมาในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตเป็นการถาวร จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนจิตรลดา" และได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2507 ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2511 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยรับนักเรียนทั่วไป ตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนโดยมิได้เลือกชั้นวรรณะ ตามพระบรมราโชวาท “ให้โรงเรียนรับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์”

โดยเจ้านายที่เป็นศิษย์ของโรงเรียนจิตรลดามีอยู่หลายพระองค์ เช่น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนจิตรลดาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น คิทตี้ ชิชา, เชอรี่ เข็มอัปสร (ช่วงอนุบาล), หม่อมป้อม, มัดหมี่ พิมดาว และคิว วงฟลัวร์
Uploads%2fa3fc748e 40c7 4dec 999b 4d1dd6aa1851%2fchitralada school 04

หลักสูตรของ โรงเรียนจิตรลดา


โรงเรียนจิตรลดา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา โดยถือเป็น โรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน ก็ใช้ของกระทรวงศึกษาธิการ คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2551 แต่ทางโรงเรียนได้นำมาดัดแปลงหรือเพิ่มเติมเข้าไป เช่น วิชาพุทธศาสนา จะใช้ภาคปฏิบัติ ด้วยการนิมนต์พระมาสอน

และอย่างในระดับประถมศึกษา จะให้นักเรียนเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาที่วัด หรือเรียกว่า การไปจารึกวัด จารึกธรรม เมื่อไปแล้ว พระท่านก็จะสอนนักเรียนในแบบการจัดฐานต่างๆ อย่างไรก็ตามในหลายอย่าง หลายวิชา ก็ได้มีการดัดแปลงหลักสูตรเอา เนื่องจากโรงเรียนจิตรลดามองว่า ในระดับประถมศึกษา เด็กไม่ควรมาท่องจำจากหนังสือ เด็กควรที่จะปฏิบัติมากกว่า ดังนั้นในช่วงเช้าของระดับประถม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ก็จะเรียนวิชาการ อย่างวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ส่วนตอนบ่ายก็จะเป็นภาคปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ซึ่งในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไป
Cropped 2020 1 11 15 20 1
Cropped 2020 1 11 15 20 26
Cropped 2020 1 11 15 20 40
อย่างในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะเรียนวิชาการมากขึ้น การเรียนการสอนก็เป็นไปตามระดับชั้นของนักเรียนชั้นนั้นๆ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีการแบ่งสายการเรียนดังนี้

●    วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
●    ภาษา-คณิตศาสตร์
●    ภาษา-ภาษาเยอรมัน
●    ภาษา-ภาษาญี่ปุ่น
●    ภาษา-ภาษาจีน
●    ภาษา-ภาษาฝรั่งเศส
●    งานอาหาร
นอกจากนี้ทางโรงเรียนจิตรลดายังได้เปิดสายวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยจะมี 3 สายใหญ่ ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ได้แก่ สายอุตสาหกรรม สายพาณิชย์ และสายคหกรรม

●    สายอุตสหกรรมมี 4 สาขา คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง  เครื่องมือกล และเครื่องยนต์
●    สายพาณิชย์ มีสาขาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจคอมพิวเตอร์
●    สายคหกรรม มีสาขาเดียว คือ อาหารและโภชนาการ
Uploads%2f8890e72a e994 4adc bb0f cdb9cca70502%2fchitralada school 05
Uploads%2fe3effd46 3e6b 4a46 a661 0f4133bf5e77%2fchitralada school 08

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนจิตรลดา


●    พระบรมราโชบาย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบาย
      เพื่อให้คณะครูโรงเรียนจิตรลดา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามพระราชประสงค์
      พอสรุปกระแสพระราชดำรัสได้ดังต่อไปนี้ มีพระราชประสงค์ให้ พระราชโอรสและพระราชธิดา
      ทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่นซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน เพื่อจะได้เข้าพระทัยในสิ่งแวดล้อม
      และปัญหาของคนอื่น ตลอดจนทรงรู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้อง
      และทรงเมตตากรุณากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทรงให้มีระเบียบวินัย
      และทรงประหยัดอดออมทั้งด้านอุปกรณ์และการแต่งพระองค์

●    ปรัชญาของโรงเรียน : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม

●    วิสัยทัศน์ : เทิดธำรงรักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยืนหยัด ทันโลก ทุกสมัย
      มีทักษะชีวิต คิดก้าวไกล รู้จักใช้ รู้เหตุผล รู้พอเพียง

●    สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง และ สีฟ้า
●    เอกลักษณ์ของนักเรียน : มิได้เน้นแต่วิชาการอย่างเดียว คุณธรรม
      และความประพฤติที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญในการอบรมนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
      ให้โรงเรียน รับนักเรียน ทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์
      โดยเปิดโอกาสให้รับนักเรียนคละกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านวงศ์ตระกูล พื้นฐานความรู้หรือสติปัญญา

เจ้านายศิษย์จิตรลดา

● ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  เลขประจำพระองค์ 1 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 1

● พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เลขประจำพระองค์ 9 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 2

● สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เลขประจำพระองค์ 28 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 3

● สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  เลขประจำพระองค์ 52 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 5

● พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  เลขประจำพระองค์ 64 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 5

● สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  เลขประจำพระองค์ 920 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 27

● พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  เลขประจำพระองค์ 1334 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 31

● พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  เลขประจำพระองค์ 1538 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 32

● สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  เลขประจำพระองค์ 2282 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 35

Gallery