Bodindecha (Sing Singhaseni) School
School

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

40 Soi Ramkhamhaeng 43/1, Phlabphla Sub-District, Wang Thonglang District Bangkok, 10310

About us

โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Bodindecha (Sing Singhaseni) School หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในย่านลาดพร้าว-รามคำแหง เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยปัจจุบันก็มีศิษย์เก่าที่เป็นที่รู้จัก และอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย เช่น แกงส้ม ธนทัต, ชมพู่ อารยา, มายยู BNK48, เมญ่า นนธวรรณ, ขวัญ อุษามณี และอีกมากมาย

หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในย่านลาดพร้าว-รามคำแหง และเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กันอย่างแน่นอน เพราะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความเก่าแก่ และขึ้นชื่อในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมมาแล้วมากมาย ทำให้ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนอันดับต้นๆ ที่ผู้ปกครองอยากส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนกัน ลองมาทำความรู้จักกับโรงเรียนแห่งนี้กัน
Cropped 2020 0 3 14 44 24
Cropped 2020 0 3 14 44 36
สำหรับที่โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นั้นเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยปัจจุบันก็มีศิษย์เก่าที่เป็นที่รู้จัก และอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย เช่น แกงส้มธนทัต ชมพู่อารยา มายยูBNK48 เมญ่านนธวรรณ ขวัญอุษามณี และอีกมากมาย นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของการเรียนการสอนแล้ว เรื่องของกิจกรรมและกีฬาเอง ที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก็ถือว่ามีความโดดเด่นเช่นเดียวกัน
Cropped 2020 0 3 14 45 36
 ข้อมูลโดยสังเขป 

•    ชื่อโรงเรียน : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
•    วันสถาปนา : 30 เมษายน 2514
•    เครื่องหมายประจำโรงเรียน : พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
•    ปรัชญาโรงเรียน : ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้
•    เอกลักษณ์ : ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
•    ศูนย์รวมใจชาวบดินทร : เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
•    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : บัวนิลุบล หรือบัวสีน้ำเงิน
•    สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงิน
•    สถานที่ตั้ง : 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หลังจากที่โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ก่อตั้งขึ้น ก็มีเกียรติประวัติมากมายทั้ง รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน “ดีมาก” รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
Cropped 2020 0 3 15 4 54
Cropped 2020 0 3 15 5 6
Cropped 2020 0 3 15 5 19
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นั้นก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 11 กลุ่มด้วยกัน โดยทั้ง 11 กลุ่มนี้ได้แก่
•    ภาษาไทย : มุ่งพัฒนาผู้เรียน เจียระไนอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มุ่งสู่มาตรฐานสากล
•    คณิตศาสตร์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิตดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวล้ำทันเทคโนโลยี เจียระไนอัจฉริยภาพเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
•    วิทยาศาสตร์ : ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา ก้าวล้ำเทคโนโลยี ก้าวทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
•    เทคโนโลยี : มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล
•    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล
•    สุขศึกษาและพลศึกษา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านสุขภาพ สมรรถภาพและศักยภาพด้านกีฬาไทย และกีฬาสากล รักการออกกำลังกาย มีเจตคติที่ดี ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
•    ศิลปะ : ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางศิลปะ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานทั้งในทางการสนทนา การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความเป็นเลิศทางศิลปะตรงตามมาตรฐาน
•    การงานอาชีพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการออกแบบงาน และทำงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นพลโลกในศตวรรษ 21 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอย่างยั่งยืน
•    ภาษาต่างประเทศ : ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานทั้งในทางการสนทนา การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศตรงตามมาตรฐานสากล
•    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการพัฒนาในเรื่องของการจัดกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้มากขึ้น ตรงตามหลักมาตรฐานสากล
•    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS/PBL : เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ในการเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยตรงตามหลักของการเรียนรู้ด้วยตัวเองในมาตรฐานสากล
Cropped 2020 0 3 15 18 38
ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นั้น จะเปิดรับนักเรียนโดยการสอบเข้า ทั้งในระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย โดยในส่วนของมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น จะมีทั้งหมด 4 กลุ่มการศึกษาด้วยกันคือ วิทย์-คณิต (มีห้องพิเศษ 2 ห้องคือ พสวท./สสวท.), ศิลป์คำนวณ, ศิลป์ภาษา และห้องเรียนทั่วไป (มี 1 ห้องเรียน)
•    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบเข้าตามกฎของโรงเรียน
•    สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-538-3964, 02-538-2573, 02-530-2747, หรือทางอีเมล์ Bodin@bodin.ac.th

Gallery