Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
School

Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

333 Nawamin Rd, Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok, 10240

  • 02-947-9161

About us

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School ถือเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังมี ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ที่ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School ถือเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ถือเป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 2 เป็นเพราะว่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความนิยม และมีนักเรียนเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นจึงมีแนวคิดสร้างโรงเรียนในชื่อบดินทรเดชา แห่งที่ 2 ขึ้น

ก่อนที่โรงเรียนจะก่อตั้งขึ้นนั้นก็ได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีพ.ศ. 2532 นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จากนั้นกระทรวงศึกษาก็ได้แต่งตั้งให้นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 อีกโรงเรียนหนึ่ง
Cropped 2020 0 7 14 21 50
Cropped 2020 0 7 14 22 11
ในปีพ.ศ. 2535 ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้หรือใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน และเมื่อในปีพ.ศ. 2538 ก็ได้มีนักเรียนครบตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ต่อมาในด้านของการพัฒนาหลักสูตร เมื่อปีพ.ศ. 2552 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ได้มีโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้น จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (IEP) เพิ่มขึ้นอีก
Cropped 2020 0 7 14 23 46

หลักสูตรของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชาอื่น จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นให้นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ สมดังปรัชญาของโรงเรียน รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นใน การดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ทำให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากห้องเรียนปกติ ที่มีวิชาเลือกที่หลากหลายแล้ว ยังมีห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ที่ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
Cropped 2020 0 7 14 36 44
Cropped 2020 0 7 14 37 13
Cropped 2020 0 7 14 37 29
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในช่วงที่นักเรียนเริ่มจะเรียนรู้เฉพาะทางตามที่มีความสนใจ มีความถนัดซึ่งนักเรียนเป็นผู้เลือกเรียนและเตรียมตัว สู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จึงจัดการศึกษาโดยผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนอง ความสามารถของผู้เรียน ได้เปิดกลุ่มการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลายกลุ่ม เช่น

●    กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
●    กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
●    กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
●    กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
●    กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP)
●    กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เข้มข้น
     (Intensive Mathematics and Science Program : IMSP)

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเตรียมตัว เข้าเรียนต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา โดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสอนให้นักเรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก จึงส่งเสริมให้นักเรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 2 ภาษา
Cropped 2020 0 7 14 59 45

 เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

●    ปรัชญาโรงเรียน : ลูกบดินทร เป็นผู้ประพฤติดี และมีความรู้
●    ตราประจำโรงเรียน : พระเกี้ยว ตราเครื่องหมายพระเกี้ยว
ซึ่งถือเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้หรือใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองนวล และมีกลิ่นหอมเปรียบเสมือนคุณงามความดี ของลูกบดินทรสอง และความยิ่งใหญ่ของโรงเรียน ที่ส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
●    สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์
●    ธงประจำโรงเรียน : พื้นธงสีน้ำเงิน ตรงกลางประดับตราพระเกี้ยว
●    พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธบดินทร

Gallery