Assumption College Thonburi
School

Assumption College Thonburi
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

92 Assumption Rd, Bang Phai, Bang Khae, Bangkok, 10160

  • 02-807-9555

About us

Assumption College Thonburi โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนในย่านบางแค เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักสูตรที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า IEP (Interactive English Program) นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตร EP (English Program) ที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

Assumption College Thonburi โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนในย่านบางแค เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ก่อตั้งโดยเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ (F. Hilaire)และเจษฎาธิการ ภราดายอห์น แมรี่ เยซู ซาลาส เอสควิโรส ภารดาในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในลำดับที่ 8 เพราะต้องการให้มีโรงเรียนในฝุ่งธนบุรี จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 มีจำนวนนักเรียน 95 คน
Cropped 2020 2 9 10 38 53
Cropped 2020 2 9 10 39 14
ภายในโรงเรียน มีศูนย์ดนตรีที่ทันสมัย มีเครื่องดนตรีไทยและสากลให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทั้งในและนอกเวลาเรียน มีห้องฝึกซ้อมย่อยและห้องบันทึกเสียง มีศูนย์ Fitness Center ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ให้นักเรียนเลือกเรียนกีฬาและกิจกรรมได้ตามความสนใจ เช่น เทควันโด กอล์ฟ เทนนิส ปีนหน้าผา บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ เทเบิลเทนนิส นอกจากนั้น ยังมีห้องฝึกปฏิบัติหัตถกรรมและคหกรรม มีอาคาร Alexis Music Building ซึ่งเป็นอาคารเรียนและฝึกซ้อมของนักเรียน วงโยธวาทิต มียิมเนเซียมขนาดใหญ่ ความจุ 2,000 ที่นั่ง ประกอบด้วยหน้าผาจำลอง สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน มีสนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ACT Sport Arena) ประกอบด้วย สนามเทนนิส ขนาดมาตรฐาน, สนามบาสเกตบอล, สนามตะกร้อและสนามฟุตซอล สำหรับการเรียนการสอน, มีสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก และสนามฟุตบอลมาตรฐานสากล 3 สนาม

Assumption College Thonburi มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่จบการศึกษาไปหลายต่อหลายคน เช่น เดี่ยว สุริยนต์ (พิธีกรรายการ โอไอซี), เบล เกิร์ลลีเบอร์รี, หยาดทิพย์ ราชปาล, บอล วิทวัส, เมย์ รัชนก (นักแบดมินตันหญิง) และเป็ก เปรมณัช
Cropped 2020 2 9 10 40 27

หลักสูตรของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียนและโลกของเราในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น หรือที่เรียกว่า IEP (Interactive English Program) ขึ้นมา นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตร EP (English Program) ที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

 หลักสูตร IEP (Interactive English Program) 

เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะมีการเสริมทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 5 วิชา ได้แก่

● ภาษาอังกฤษ
● วิทยาศาสตร์
● คณิตศาสตร์
● สังคมศึกษา
● คอมพิวเตอร์

ซึ่งมีทั้งครูไทยสอนคู่กับครูต่างชาติ และเสริมการเรียนภาษาจีนเพิ่มความเข้มข้นด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนมี ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยนักเรียนจะได้รับการทดสอบมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน
Cropped 2020 2 9 10 45 26
Cropped 2020 2 9 10 46 5
Cropped 2020 2 9 10 46 20
 หลักสูตร IEP - BELL 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ร่วมกับ The Bell Educational Trust ประเทศอังกฤษ จัดให้นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เป็น Native Speaker มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยจัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 – 20 คน ต่อครูต่างชาติ 1 คน

อีกทั้งยังมีการสอบวัดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยใช้การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนั้น ยังเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์

 หลักสูตร English Program 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดสอนนักเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษและศาสตร์อื่นๆ เป็นพิเศษ โดยมีทั้งครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษา (Native English Speakers) และครูชาวต่างชาติอื่น ๆ (Non-Native English Speakers) รวมไปถึงครูไทยที่มีความสามารถ มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนตรงตามวิชาที่สอน

โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกับครูต่างชาติ ยกเว้นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี  และเสริมการเรียนภาษาจีน
Cropped 2020 2 9 10 48 19
ซึ่งในแต่ละระดับก็มีการใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันดังนี้

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

● หลักสูตร IEP
● หลักสูตร IEP - Bell
● หลักสูตร English Program

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

● หลักสูตร IEP
● หลักสูตร IEP - Bell
● หลักสูตร English Program

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

● หลักสูตร IEP
   ● แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์ – คณิต)
   ● แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (ศิลป์ – คำนวณ)
   ● แผนการเรียนสหศิลป์ ได้แก่
      ○ สหศิลป์-จีน
      ○ สหศิลป์-ญี่ปุ่น
      ○ สหศิลป์-คอมพิวเตอร์
      ○ สหศิลป์ดนตรีและการแสดง
      ○ สหศิลป์กีฬา (เฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียน)
Cropped 2020 2 9 10 52 25
Cropped 2020 2 9 10 53 18

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


● ปรัชญาโรงเรียน :
   จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
● อัตลักษณ์ของโรงเรียน :
   ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
● เอกลักษณ์ของโรงเรียน :
   ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
● คำขวัญของโรงเรียน :
   วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ
● จุดเน้นของโรงเรียน :
   ปลูกฝังระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง, ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด
   ความสามารถและความสนใจ, พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ, บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล,
   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
● สีประจำโรงเรียน : สีแดง - ขาว
   ○ สีแดง หมายถึงความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน
   ○ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ
● ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นไทร
   เพราะ เป็นต้นไม้ที่เขียว สดใส ตลอดทั้งปี จึงให้ความร่มเย็นและเป็นที่พักพิง
   กับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ มีชีวิตยืนยาว ถาวร มั่นคง แข็งแกร่ง
   นอกจากนี้เมล็ดเป็นอาหารกับสัตว์ ให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
   ที่สำคัญคือ กิ่ง ก้าน เหนียว ไม่หักเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทน
   ต่อทุกสภาวะในแต่ละวันของชีวิตคน

Gallery