Brainschool Thailand
Tutor/After School Activity

Brainschool Thailand
เบรนสคูล ประเทศไทย

  • 099-495-4266

About us

Real Object - Based Thinking Skill Development Center Call Center: 02 305 6841

Brainschool Thailand เบรนสคูล ประเทศไทย Brainschool หลักสูตรเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าศักยภาพทางด้วนวิชาการ ซึ่งสมองของคนเราควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งสองด้าน Brainschool มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาสมองร่วมกันทั้งสองซีก
Cropped 2020 1 29 22 59 36

Gallery