International School

Thai International School (TIS)
โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

465 M.5, Rangsit-Pathum Thani Road, Ban Klang, Amphoe Mueang, Pathum Thani, 12000

About us

Cropped 2020 6 10 16 54 39
Thai International School (TIS) โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและสเปน โดยหลักสูตรมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai International School โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล หรือเรียกว่า “TIS” เป็นโรงเรียนนานาชาติน้องใหม่ไฟแรงบวกพร้อมไปด้วยคุณภาพจากทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตเกษตร ทีมงานคุณภาพที่มากไปด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนาน โดยหลักสูตรที่ใช้นั้นที่มีมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย อีกทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาไทยและภาษาที่สามอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาสเปน โดยทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับคัดเลือกครูผู้สอนทุกคน โดยจะว่าจ้าง Native Speaker ที่มีวุฒิการศึกษา ใบรับรองและประสบการณ์ในการสอน สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนด้วยความเข้าใจที่ถ่องแท้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนั่นจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นสัมฤทธิ์ผลและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนโดยเฉพาะมีการเสริมหลักสูตรพิเศษอย่าง Reading Mastery และ Psychomotor Skills ที่เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นกว่าโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

Thai International School โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล กับหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม คุณสมบัติ คุณลักษณะตลอดจนทักษะกระบวนการทางความคิด การปฏิบัติตามหลักสูตรควบคู่กับกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษของแต่ละคน สู่การคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นำไปสู่การเป็นบุคคลที่เปี่ยมคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้กับนักเรียนและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอีกด้วย จุดมุ่งหมายของโรงเรียนนั้นมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กที่มีคุณภาพสู่สังคมโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา มีความรู้ สามารถดำรงชีพในสังคมสากลโดยอยู่บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดังคำขวัญของโรงเรียนคือ “สำนึกไทย สร้างไทยสู่สากล”

 

Thai International School โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมตามวัย เพื่อสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาและ ด้านสังคม ตลอดจนขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก อาทิเช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ การเล่นกีฬา เล่นดนตรีและศิลปะ เป็นต้น รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ 2 ขวบจนถึงเกรด 12 นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันสงกรานต์ วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสตมาส และถึงแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแต่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีไทยมากเลยทีเดียว

 

Thai International School โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านปทุมธานี นอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายแล้ว ยังมีความพร้อมในการเป็นแหล่งของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ร่มรื่นและความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีอาคารเรียนวงกลม 360 องศาที่แปลกตาที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กเล็ก สามารถมองเห็นเด็กนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง ห้องเรียนถูกจัดเป็นสัดส่วนในแต่ละห้อง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ในระดับชั้นต่างๆ ทั้ง ห้องสมุด Young Explorer Space ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ห้องจัดเตรียมอาหาร รวมถึงสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบน้ำเกลือบนชั้น 2 ซึ่งเป็นลานกิจกรรมในร่ม มีลู่วิ่งเป็นวงกลมรอบอาคารที่ใช้สำหรับเรียนทักษะกลไกการเคลื่อนไหว ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ของเด็กในระดับต่างๆ พร้อมเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่ช่วยสร้างความสุขและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมให้เด็กในแต่ละวัยอีกด้วย

Cropped 2020 6 10 17 5 28
Thai International School โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล กับหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม คุณสมบัติ คุณลักษณะตลอดจนทักษะกระบวนการทางความคิด การปฏิบัติตามหลักสูตรควบคู่กับกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษของแต่ละคน สู่การคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นำไปสู่การเป็นบุคคลที่เปี่ยมคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้กับนักเรียนและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอีกด้วย จุดมุ่งหมายของโรงเรียนนั้นมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กที่มีคุณภาพสู่สังคมโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา มีความรู้ สามารถดำรงชีพในสังคมสากลโดยอยู่บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดังคำขวัญของโรงเรียนคือ “สำนึกไทย สร้างไทยสู่สากล”

Thai International School โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมตามวัย เพื่อสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาและ ด้านสังคม ตลอดจนขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก อาทิเช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ การเล่นกีฬา เล่นดนตรีและศิลปะ เป็นต้น รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ 2 ขวบจนถึงเกรด 12 นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันสงกรานต์ วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสตมาส และถึงแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแต่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีไทยมากเลยทีเดียว