Sri Vidhya Academy International Residential School

Sri Vidhya Academy International Residential School, Pattabiram Road, Sokkanallur, CHENNAI, Tamil Nadu, 600072