Anglo Singapore International School Korat
International School

Anglo Singapore International School Korat
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา

1688/18 Mittraphap Road, Naimueang, Nakhon Ratchasima, 30000

About us

Anglo Singapore International School, Nakhon Ratchasima (Korat) โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา โรงเรียนนานาชาติแห่งภาคอีสาน โดดเด่นด้วยการสอนหลักสูตรสิงคโปร์ ผสมกับ หลักสูตรสากลเคมบริดจ์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000-500,000 บาทต่อปี

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา

ด้วยเส้นทางที่มากมายที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต การศึกษาของลูกหลาน มีความสำคัญมากในการสร้างผู้นำสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป โรงเรียนนานาชาติแองโกล พร้อมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมให้กับนักเรียนของเรา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนของเราเลือกเส้นทางสู่ความสำเร็จและนำพาชีวิตพวกเขาไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีคุณค่า

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกรายวิชาจะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เน้นความสำคัญของผู้เรียน นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด การพูดคุย การค้นคว้าและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภายในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นักเรียนจะถูกฝึกทักษะการแก้ปัญหา การสาธิตกระบวนการในการค้นหาคำตอบเมื่อพบกับคำถามที่ซับซ้อน การนำเสนอวิธีแก้ปัญหาและอธิบายแนวคิดด้วยคำพูดของตนเองผ่านการเขียน มีส่วนร่วมในการอภิปรายโต้แย้ง การประยุกต์ใช้แนวคิดในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และจากการวิจัยทางการศึกษาพบว่านี่เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเรามีทักษะแห่งการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ
ด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความแตกต่างกว่า 20 สัญชาติ เช่นเดียวกับคณะครูที่มีคุณภาพมากกว่า 150 คน โรงเรียนนานาชาติแองโกลได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นรวม 3 สาขา 2 สาขาตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯและอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ความหลากหลายไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงแค่ภายในสังคมโรงเรียนแต่ยังรวมถึงลักษณะเฉพาะของการผสมผสานระหว่างหลักสูตรสิงคโปร์เข้ากับหลักสูตรสากลเคมบริดจ์ แน่วแน่ต่อคำขวัญของโรงเรียน ที่กล่าวไว้ว่า "เรียนรู้ที่จะคิด, คิดเพื่อที่จะเรียนรู้"

พร้อมกันนี้แองโกลยังสร้างทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมที่จะออกสู่สังคมโลก
Cropped 2019 10 11 13 39 10
Cropped 2019 10 11 13 39 27
Cropped 2019 10 11 13 39 48
Cropped 2019 10 11 13 40 0
คติพจน์, พันธกิจ, เป้าหมายและค่านิยม

คติพจน์โรงเรียน

เรียนรู้ที่จะคิด, คิดเพื่อที่จะเรียนรู้

พันธกิจโรงเรียน
เราสร้างแรงบันดาลใจและบำรุงเลี้ยงชุมชนการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแองโกล
เป้าหมายของโรงเรียน
 1. เพื่อปลูกฝังความรู้สึกของความขยัน ความพยายามและความสำเร็จในทุกด้าน
 2. เพื่อตอบรับความรับผิดชอบในฐานะปฏิคมโลก
 3. เพื่อความเคารพซึ่งกันและกัน โรงเรียนและชุมชนที่กว้างขึ้น
 4. เพื่อให้ก้าวหน้าไปสู่การเป็นผู้ที่มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต
ค่านิยมร่วมของโรงเรียน
Uploads%2f9fa3457c af52 4279 8354 b92714d6daea%2fanglo singapore international school 29
ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาลได้มีการจัดทำ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แรกเริ่มสำหรับเด็กในโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลของทางโรงเรียนนานาชาติแองโกล ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราบรรลุถึงศักยภาพของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่ การจัดการเรียนรู้นี้จะช่วยให้พวกเขาเกิดความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตจากจุดเริ่มต้นของการศึกษาของพวกเขา

หลักสูตรของเราเน้นบรรยากาศแห่งการสำรวจและตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ความเอาใจใส่ต่อพวกเขา นักเรียนของเราจะได้รับประโยชน์จากการทำกิจกรรมประจำวันและสภาพแวดล้อมที่เปิดประสบการณ์ให้กับเด็กทุกวันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เราเชื่อว่าเด็กทุกคนจะได้รับการอบรมเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา นอกจากนี้เรายังเชื่อว่า

การพัฒนารอบด้านของเด็กให้ตระหนักถึงความพากเพียรและความรับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
Cropped 2019 10 11 13 52 39
ระดับชั้นอนุบาลของเราเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่วัย18 เดือน จนถึง อายุ 6 ปี ด้วยวิธีการสอนแบบ 2P’ (พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ) เพื่อพัฒนานักเรียนของเราในด้านต่างๆ ดังนี้

- พัฒนาบุคลิกลักษณะผ่านงานอภิบาล
- การสื่อสารและทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น)
- ความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าทางศิลปะ
- คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสิงคโปร์) และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- พลศึกษา (PE)
- การมีส่วนร่วมทางสังคมและการสำรวจโลก
ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรระดับประถมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของแองโกล มีความสมดุลระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เรามุ่งพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือและทักษะการสื่อสารของนักเรียนทุกรายวิชา รวมถึงการฝึกทักษะเฉพาะในหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หมากรุก มุมมองสากลและการแสดง การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพผ่านงานอภิบาล การมีส่วนร่วมกับชุมชน ทัศนศึกษา การแข่งขันต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและการแข่งขันระดับนานาชาติ เราเตรียมพร้อมเพื่อให้นักเรียนแองโกลเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี และมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนยึดหลักการผสมผสานระหว่างหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งประกอบด้วยสี่ปีขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-4) และขั้นสูงสองปี (ประถมศึกษาปีที่ 5-6) หลักสูตรทั้งหมดจะประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนตลอดระยะเวลาการเรียนหกปี
Cropped 2019 10 11 13 55 31
ระดับชั้นประถมศึกษา

- ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปะ, ดนตรี, การแสดง (P3-4), Global Perspective
- พัฒนาบุคลิกลักษณะผ่านงานอภิบาล
- ภาษาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาแม่ (จีน, เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น)
- พลศึกษา
สาขาวิชาที่เรียนได้ เช่น ภาษาศาสตร์, สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พัฒนาพื้นฐานความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในวงกว้าง การมุ่งเน้นการพัฒนาพัฒนาบุคลิกลักษณะ การสร้างพื้นฐานของกระบวนการคิดของนักเรียนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารตามความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cropped 2019 10 11 13 56 23
การบูรณาการอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา (JC)

แองโกลมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาแบบองค์รวมที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคต การบูรณาการการเรียนอย่างต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาจะช่วยให้นักเรียนของเราค้นพบถึงศักยภาพของตนเอง ผ่านแนวทางแบบองค์รวม เป็น 6 ปีที่บูรณาการอย่างต่อเนื่องระหว่างระดับมัธยมศึกษากับเตรียมอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบในระดับนานาชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษา (IGCSEs) ตอนปลายของมัธยมศึกษาปีที่ 4 และในปลายของ JC2, และการสอบของเคมบริดจ์ 'A' level
แผนการบูรณาการแบบต่อเนื่อง 3 ส่วน
 
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากระดับประถมศึกษา - ความรู้วิชาทั่วไปมีความเข้มแข็งมากขึ้น นักเรียนเริ่มเปลี่ยนจากการคิดที่เป็นรูปธรรมไปสู่การสร้างความคิดแบบนามธรรม
 
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ต่อยอดความรู้ในวิชาต่าง ๆ และการสร้างความคิดแบบนามธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานต่อไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย IGCSE สำหรับภาษานั้นจะทดสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิชา IGCSE อื่น ๆ นั้นจะทดสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 • เตรียมอุดมศึกษา 1 และ 2
ขั้นเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาหลักที่จะมีการสอบ AS-level ใน JC1 และ A-level จะมีการสอบใน JC2
Cropped 2019 10 11 14 0 17
วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ศิลปะ
 • ชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์
 • พัฒนาบุคลิกลักษณะผ่านงานอภิบาล
 • แนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ
 • ภาษาอังกฤษ
 • Global Perspective
 • สังคมศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาแม่ (ไทยและจีน)
 • ดนตรี
 • พลศึกษา (PE)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับเตรียมอุดมศึกษา แองโกลได้จัดการเรียนรู้ครอบคลุม 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะชีวิต ความรู้และสาขาวิชาเฉพาะ โครงสร้างการจัดกลุ่มวิชาเรียนของนักเรียนจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความสนใจและความสามารถของพวกเขามีความยืดหยุ่นและหลากหลาย แองโกลจัดให้มีวิชาเลือกต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสนใจของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษา หรือสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาทั่วไปที่จัดให้มีการเรียนการสอนตาม 6 กลุ่มสาระ

กลุ่มที่ 1 – ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และภาษาจีน)
กลุ่มที่ 2 – สังคมศาสตร์ ( ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วรรณกรรม, จิตวิทยา)
กลุ่มที่ 3 – วิทยาศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, และวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม)
กลุ่มที่ 4 – คณิตศาสตร์ (E-Maths & A-Maths และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
กลุ่มที่ 5 – คิดสร้างสรรค์,เทคโนโลยีและอาชีพ (ศิลปะและการออกแบบ, ICT และธุรกิจ ศึกษา
กลุ่มที่ 6 – โครงงาน (สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น)
Cropped 2019 10 11 14 1 42
Cropped 2019 10 11 14 2 5
โปรแกรมการแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ (ECG)

ครูที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมเพื่อเริ่มต้นเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองสำหรับด้านการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน ภายใต้หลักสูตรโครงสร้างนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสค้นพบความสนใจและความชอบของตนเอง เปิดโอกาสให้สำรวจอาชีพผ่านการทำงานที่หลากหลาย การผสมผสานกับสังคมและการเรียนรู้ทางอารมณ์ นักเรียนจะสามารถรับรู้ความต้องการของตนเอง การจัดการตนเอง การรับรู้ทางสังคม ทักษะความสัมพันธ์ และการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ECG นักเรียนยังจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความสนใจอาชีพของพวกเขา โดยการจัดให้มีโอกาสในการฝึกงานซึ่งจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตนเองในอนาคต
โครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชน (CIP)

โครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรา (CIP) มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้สึกในการเป็นพลเมืองและความมุ่งมั่นของการเป็นพลเมืองโลก นักเรียนของเราจะได้รับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการบริการชุมชนพร้อมข้อแนะนำและมุมมองความคิด เด็กทุกคนจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้วิชาGlobal Perspective และการพัฒนาบุคลิกลักษณะไปใช้ในชีวิตภายใต้สถานการณ์จริง
Cropped 2019 10 11 14 4 36
กิจกรรมร่วมของหลักสูตร (CCAs)

กิจกรรมร่วมของหลักสูตร(CCAs)มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนของเรา  ซึ่ง CCAs จะช่วยให้นักเรียนค้นพบในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจเป็นการเพิ่มความรู้ ส่งเสริมทักษะและเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ อีกทั้ง CCAs ยังช่วยปลูกฝังความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อชุมชนโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือก CCAs จากหลากหลายกิจกรรมได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นชมรม,สังคม,กีฬา,เกมและศิลปะที่เหมาะสำหรับกลุ่มอายุของพวกเขา
ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ – สูงสุดระดับประเทศและสูงสุดระดับโลก

ในทุกๆปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ของเราได้รับผลลัพธ์คะแนนการสอบในระดับดีเยี่ยมของระดับมัธยมศึกษานานาชาติ IGCSE และการสอบระดับสากล ซึ่งประเมินโดยเคมบริดจ์ การมุมานะที่ขยันขันแข็งและความพยายามอย่างสม่ำเสมอของนักเรียนและครู ทำให้พวกเราได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และพวกเรายังคงรักษาสถิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างน่าภาคภูมิใจด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนั่นคือการมีคะแนนสูงสุดในประเทศไทย สูงสุดระดับนานาชาติและดีที่สุดในภาพรวม 3 A / รายวิชา AS Level

Gallery